FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020 -24.11.2020-25.11.2020 -06.04.2021-06.07.2021-03.08.2021-09.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere; geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirket'imize ait durumdayken "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2'lik "Arazi" ile ilgili olarak "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davada, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37 nci Hukuk Dairesi, özetle; tazminat hakkını uygun görmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir.

İstanbul Anadolu 13 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli duruşmasında; yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Davacı Şirket'imiz lehine 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiş olup, söz konusu  tutarın Şirket'imiz payına isabet eden kısmı -faiz hariç- yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

Daha önce kamuya açıklandığı üzere; Davalı taraf İstanbul Anadolu 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin söz konusu Kararı'nı istinaf etmiş olup, İstinaf Mahkemesi;  Şirket'imiz lehine, Davalı tarafın istinaf başvurusunu Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar vermiştir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin dava dosyası üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucunda arsa niteliğindeki taşınmazın emsal karşılaştırma yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup; arsanın bedelinin, değerleme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması ve dava konu taşınmaz ile emsalin zaruret olmadıkça yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerleme tarihine yakın satışların emsal alınması gerektiği gerekçesiyle yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesinin doğru görülmediğinden bahisle, davalı tarafın temyiz itirazlarının yerinde olduğundan açıklanan nedenlerle kararın bozulmasına karar vermiştir.

İlgili karar tarafımıza 18.07.2022 tarihinde (bugün) tebliğ edilmiş olup devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.

  

  

Kredi Hesaplama