FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract|
Maddi Duran Varlık Satımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold|
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip bina ve arsa
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Satış Bedeli
95.000.000 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%70
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,97
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%23,45
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,09
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,26
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations|
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı elde tutulan varlığın satımı ile nakit girişi şeklinde olacaktır
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset|
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
01 Temmuz 2022 tarihli değerleme raporuna göre 11.500.000 TL kar
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Nakit girişinin gerçekleşmesinin ardından Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2022
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.07.2022 / 2022-664
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
83.500.000 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 04.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında; Şirketimizin İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesi, 2121 ada, 11 parselde bulunan 11.700 m2 yüzölçümüne sahip  bina ve arsasının Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin 01.07.2022 tarihli 2022-664 sayılı raporu ile  gerçeğe uygun değerinin 83.500.000 TL (KDV hariç) olarak belirlendiği ve söz konusu Gayrimenkul için Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz münferit imza yetkililerinden olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'e  bahsi geçen bedelin altında olmamak kaydıyla satış görüşmelerinde bulunmak, satış kararı almak ve satışla ilgili her türlü işlem ve süreci gerçekleştirmek üzere yetki verildiği duyurulmuştur.

  

Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, 10.08.2022 tarihinde ilgili Gayrimenkul'ün Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.'ye 95.000.000 TL'ye satılmasında mutabık kalınarak, tapu işlemleri başlatılmıştır. Satış bedeli banka havalesi yoluyla tapu işlemi sırasında tahsil edilecektir. Nakit girişinin gerçekleşmesinin ardından Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama