FİNANS

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
1.000 TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
EVET
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
25,26
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F)
22.481.189
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I)
46.566.877
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
EVET
5
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
EVET
5
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
EVET
5
2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
16.984.696
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
5.868
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
2.011.151
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
5.531
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
100.474
7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
4.762
TOPLAM
19.112.482
B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.753.416
2) Finansman Gelirleri
3.719.075
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.196.399
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
7.668.890
C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.)
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
20
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
5.062.003
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
1.637
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
9.836
5) SGK prim gelirleri
897
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
8) Konusu kalmayan karşılıklar
190.138
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
3.889
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
9.615
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
6.775
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
3.557
14) Dava gelirleri
3.151
15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
36
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
1.538.654
TOPLAM
6.830.208
Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama
Maddi duran varlık satış karı, bağlı ortaklık satış karı, iştirak değer kazancı, arge desteği, hurda ve diğer malzeme satış geliri, ticari işlemlere ait reeskont geliri
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Hasılat
71.306.664
2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.753.416
3) Finansman Gelirleri
3.719.075
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.196.399
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
78.975.554
4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
27.346.667
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
1.852.354
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
386.229
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.022.786
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0
TOPLAM
30.608.036
F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler
1.106
2) Kasa
132.033
3) Vadesiz mevduat hesapları
4.518.803
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
134.551
5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları
1.022.786
6) Kredi kartı alacakları
2.192.616
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
124.952
TOPLAM
8.126.847
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Doğrudan borçlanma sistemi (DBS), Yoldaki paralar, Satılmaya hazır duran varlıklar, Yatırım fonları
G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL)
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar
168.144.172
5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.880.730
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.664.685
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.435.455
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
2.224.580
5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
7.311.041
TOPLAM
58.516.491
I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
4.410.845
2) Katılım bankalarından alınmış krediler
227.728
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
7.311.041
TOPLAM
11.949.614
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama
Ödenecek vergiler, Alınan depozito ve teminatlar,Ödenecek temettü, diğer çeşitli borçlar

Kredi Hesaplama