FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
36
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|


   

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN

  

  

  

SORUMLULUK BEYAN

  


 Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararının;

  

  

  

Karar Tarihi: 8.11.2022

  

  

  

Karar Numarası: 36

  

  

  

 

  

  

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan, 1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 arasındaki dokuz aylık döneme ait ara dönem konsolide finansal tabloların ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda: 

  

·      Tarafımızca incelendiğini

  

·      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın  yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve

  

·      Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte; aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, finansal durumu, karşı karşıya olunan önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını

  

  

  

 

  

  

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.

  

  

  

 

  

  

  

Saygılarımızla,

  


 
 

  

   Bülent Dal                                   Esra Nil Erkmen                             Cihan Deniz Esassolak

  

  Genel Müdür                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi