FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/21
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

  

FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARARI'NA İSTİNADEN

Karar Tarihi              : 08.11.2022

Karar No                    : 2022/21

  


  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 

  

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan ve yine Kamu Gözetim Kurumu tarafından 04.10.2022 tarihinde kamuya duyurulan 2022 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak güncellenen; bağımsız denetimden geçmemiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Özet Konsolide Finansal Rapor'u ile 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu, tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

-          Özet Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  

-          Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Özet Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketimiz'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketimiz'deki işin gelişimi ve performansı ve finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli finansal riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığı,

  

tespit olunmuştur.

  

 

 Alaattin AYKAÇ                                                                                   

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                 


Orhan KIRCA      

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

Hüseyin Emrah KURTOĞLU

Ticari Grup Başkanı   


Mahmut SERTTAŞ

Gazete Grup Finans Direktörü  


  

                                                                                                                                    

  

                                      

  

                                                                      

  

                                              

  

 

Kredi Hesaplama