FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NATEN, ESEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/01/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Enda Enerji Holding A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir Enerji Üretimi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
345.477.486 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20/01/2023
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
3 Taksit
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
105.000.000 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
9,525 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
1.000.125.000,00 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
30,39
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
30,39
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
30,39
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
15,97
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
196,56
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Investco Holding A.Ş / Verusa Holding A.Ş. / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/01/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş yenilebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanslı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 4 hidro (109,13 MWm), 5 rüzgar (73,00 MWm) ve 1 jeotermal (7,5 MWm) toplam 189,63 MWm elektrik üretim santrali bulunan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin % 30,39 oranındaki payını satın almak üzere, Investco Holding A.Ş, Verusa Holding A.Ş ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş ile 20.01.2023 tarihinde hisse devir sözleşmeleri imzalamıştır.

Söz konusu satın alma işlemine istinaden %10 peşin, %15 10 Şubat 2023 vadeli, %75 20 Nisan 2023 vadeli çek ile Investco Holding A.Ş, Verusa Holding A.Ş ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş'ye ödenecektir. Toplam satın alma bedeli 1.000.125.000 TL'dir.

Satışa konu yenilenebilir enerjiden elektrik üreten santraller İzmir, Adana, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 189,63 MWm'dir.

Bu santrallerin toplam 145,55 MWm'si ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında devlet alım garantisiyle 7,3 USDcent/kWh fiyatla satma hakkına sahiptir. Kalan santraller ürettikleri elektriği serbest piyasada satmaktadırlar. 2022 yılında bu santrallerden yaklaşık 503.042.000 kWh üretim ve 48.770.000 USD satış geliri elde edilmesi beklenmektedir.

189,63 MWm kurulu güce sahip santrallerin bu güçlerine ek olarak; mevcut santrallerin kapasite artışı ve hibrit yatırımları ile depolamalı güneş ve rüzgar santrali projeleri kapsamında toplam 140,47 MWm ek kurulu güç yaratılması beklenmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte toplam kurulu gücün 330 MWm'ye çıkması beklenmektedir.

Bu satın alma işlemi neticesinde Şirketimiz yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisine ek olarak hidro, rüzgar ve jeotermal alanlarına yatırım yapmıştır.

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemleri tamamlanacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama