FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
763
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FAALİYET RAPORU, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU, KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  


 KARAR TARİHİ: 23.02.2023
 KARAR SAYISI: 763

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ II-17.1 GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2023 tarih ve 763 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

 

1.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli kararı ile yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile yayınlanan şablona göre hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun

 

2.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun

 

3.       Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. madde hükmü, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili madde hükümleri ve III-48.1 sayılı ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca hazırlanan ve yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

 

Tarafımızca incelendiğini

 

Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğler uyarınca hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişim ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

 

                                  

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


                 
 

DURMUŞ DÖVEN

 
 

BEHZAT KAPLAN

 
 

YÖNETİM KURULU  BAŞKANI

 
 

YÖNETİM KURULU  ÜYESİ

 


Kredi Hesaplama