FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
07.03.2023
Genel Kurul Tarihi
04.04.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:½4 Daire:41 Konak Pasaport İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2022 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
15 - 2023 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
17 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
3. VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
4. UCRET POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
5. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
6. GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
7. DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 7
8-BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8
9. BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
2.KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurulunun 04.Nisan.2023 Salı günü, saat 15:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 06.03.2023 tarih 2023 358 sayılı kararı gereği 2022 Yılı Karının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. 2022 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2022 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

15. 2023 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

17. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Kredi Hesaplama