FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
04.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1
Peşin
2,4100000
241
10
2,1690000
216,9
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
11.04.2023
13.04.2023
12.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1
0
0
Ek Açıklamalar

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 3.422.037.597-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 1.725.826.698,00-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.422.037.597-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

- Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Kalan tutar olan 3.405.850.097-TL'den 764.050.000-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 2,36-TL, temettü oranı brüt %236,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 76.405.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 780.237.500-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 2,4100-TL, temettü oranı brüt %241,00.) tespit edilmesine,

- Temettü bedellerinin 11 Nisan 2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022

yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar dağıtım tablosu_2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
323.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
281.286.961,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.822.645.597
1.886.276.818
4. Vergiler ( - )
599.392.000
160.450.120
5. Net Dönem Kârı
3.422.037.597
1.725.826.698
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.422.037.597
1.725.826.698
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
11.773.526
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.433.811.123
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
16.187.500
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
764.050.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
76.405.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
2.565.395.097
869.184.198
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
702.213.750
20,52
2,169
216,9
TOPLAM
702.213.750
20,52
2,169
216,9
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

"3. Dönem Karı" satırında SPK' ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutarıdır.


Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

Kredi Hesaplama