FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Tarihi
06.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği;Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SEKUR_2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündem maddeleri görüşülmek üzere 06.06.2023 günü saat 14:00 de Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde yapılmasına karar verilmiştir.Kredi Hesaplama