FİNANS

Özet Bilgi
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Davet Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.05.2023
Genel Kurul Tarihi
19.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2022 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2023 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve sona eren bir önceki Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2022 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14:00'da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.

Kredi Hesaplama