FİNANS

Özet Bilgi
24.05.20223 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 23.08.2022 tarihinde atanan Oğuz Atalay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Mehmet Tanyaş'ın 12.10.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 - 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 31.03.2023 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması ve onaylanması,
9 - Şirketin 2023 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilecek Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL 2022 YILI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
DYH- 31.12.2022 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3
GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
DYH 2022 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Gündemin 1.Maddesi gereği Erdal Kılıç söz alarak toplantı başkanlığına Av. Hakan Güler'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati ÖZDEMİR'i, sayman olarak da Melike KAVAS'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.


2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından müzakereye açıldı, müzakere için Şirket hissedarlarına söz verildi. Hissedarlarımızdan Murat Topuz red oyu kullandı 2022 yılına ait Denge Yatırım Holding A.Ş. Faaliyet Raporu 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.


3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.


Toplantı Başkanı Av. Hakan Güler Denge Yatırım Holding A.Ş. 2022 yılı gelir-giderleri ile Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


5. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 23.08.2022 tarihinde atanan Oğuz Atalay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Mehmet Tanyaş'ın 12.10.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, oya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.


6. Denge Yatırım Holding A.Ş. 202 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu;


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Erdal KILIÇ ibraya sunuldu, 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA ibraya sunuldu 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Cenk Meriç ibraya sunuldu, 910.873 red oyuna karşılık 59.238.282 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi; Oğuz Atalay'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.


2022 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarında da sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.


7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000,00 TL (onbeşbinTürkLirası) ödenmesine, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


8. Şirketimizde 2022 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 31.03.2022 tarih ve 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 27.04.2023 tarihli ve 2023/07 Sayılı kararı ile Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 hesap dönemini kapsamak üzere finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.


10. Şirketin 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere, "2021 yılı Genel Kurulu toplantısında belirlenen 7.500,00 TL'lik net ücret dışında herhangi bir ödemenin olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi,


11. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği "2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.


12. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.


13. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (YüzBinTürkLirası) olmasına oy birliği ile karar verildi.


14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, katılanların oy birliğiyle karar verildi.


15. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2023 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı Av. Hakan Güler; söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Katılımcılardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Cenk Meriç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.


Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 11:30'da kapattı. İşbu Toplantı Tutanağı 24 Mayıs 2023 tarihinde ve toplantı mahallinde beş (5) suret düzenlendi, okundu, imza altına alındı.24.05.2023, Saat 11:30, Kağıthane/İstanbul

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
24.05.2023 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
24.05.2023 TOPLANTI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.05.2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

Kredi Hesaplama