FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin yönetim kurulunun 25.05.2023 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararları almıştır,

1 - Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1996 yılında halka açılan Şirketimiz paylarında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Ahmet Zorlu ve Rıza Kandemir üyelerine ait payların bir kısmına (A) Grubu pay altında imtiyaz tanınması amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, 
2- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 6. ve 7. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
3 - Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
4 - İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, 
5 - Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 38,7130 TL olarak kullanılmasına,
6 - Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemden yarar sağlayacak olan ortaklar olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından karşılanmasına, 
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiş olup, uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.05.2023 tarihinde (bugün) başvurumuz yapılmıştır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.