FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yılsonu finansal tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmadığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin onaylanması,
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2022 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak_KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 4 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ve 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama