FİNANS

Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.Yönetim Kurulu Kararı ve Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
534.791.457,65
Ulaşılacak Sermaye (TL)
540.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GWIND, TREGWIN00014
534.791.457,65
5.208.542,350
0,97393
GWIND, TREGWIN00014
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
534.791.457,65
5.208.542,350
0,97393
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
5.208.542,35
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile Şirketimizin 1.000.000.000,-TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65,-TL (Beş yüz otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruştur)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000,-TL (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin olarak;

1. Artırıma konu 5.208.542,35,-TL tutarındaki "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının "Sermaye" hesabına aktarıldığı,

2. Bahse konu aktarımın 26.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/17 sayılı "Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti YMM Raporu" ile tespit edildiği

anlaşılmıştır.

Bu çerçevede,

  1. Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
  2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin, "Halka Açık Ortaklıkların İç Kaynaklardan ve Kar Payından Yapacakları Bedelli Sermaye Artırımları" taşıyan 16'ncı maddesinin 5'inci fıkrası doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
  3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
  4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz, bu karar müteakiben İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün 01.06.2023 tarihinde başvurusunu yapmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EK_Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
ANNEX_Amendment to Articles of Association.pdf

Kredi Hesaplama