FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
11.05.2023
Genel Kurul Tarihi
06.06.2023
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.nin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2022 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline verilen 1.273.837 TL bağış desteğinin, pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SONME 2022 Yılı Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SONME 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Sönmez Filament A.Ş.nin 06.06.2023 Tarihinde yapılan 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2022 yılı Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar onaylanmıştır.

- 2022 Hesap Dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ibra edilmiştir.

- Bağımsız Denetim Şirketi adayı seçimi onaylanmıştır.

- Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ;

Celal Sönmez,

Ali Cem Sönmez,

Osman Sönmez

Cemil Sönmez

Şerif Sözbir

Ö.Müjdat Tüzün

Altay Albayrak

Ömer Parlak

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS' ye uygun olarak hazırlanan ve CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 13.092.620 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 13.991.934,85 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 13.292.338,11 TL'lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurulda pay sahiplerinden Sayın Celal SÖNMEZ tarafından önerilen , 2022 yılından önceki faaliyet yıllarına ait Geçmiş Yıllar Karlarından 12.000.000,00.-TL'lik kısımdan , vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve en geç yıl sonundan önce , nakit olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi , katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.

-Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
SONME 2022 yılı toplantı tutanağı 06062023.pdf - Tutanak
EK: 2
SONME 2022 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 06062023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama