FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Faaliyet Raporu: "Sürdürülebilirlik Stratejisi Öncelikli Konuları” (Sayfa 79-83)
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, Davranış Kuralları (Çevre Başlığı) dahil tüm politikalarımız şirketimiz web sitesinde “Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Politikalar” başlığı altında sunulmaktadır.
Şirket Web Sitesi: “Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar”
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111)
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
“Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)” çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892863
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu’na faaliyet raporu ile entegre yayınlanan “Sürdürülebilirlik Raporu” ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” vasıtasıyla yıllık raporlama yapılmıştır.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Faaliyet Raporları"
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Kafein Sürdürülebilirlik Stratejisi” (Sayfa 84) &“Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111)
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Sürdürülebilirlik Stratejisi Öncelikli Konuları”(Sayfa 79-83) &“Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111)
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporu’muzun “Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları” başlığında ilgili açıklama mevcuttur. Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, RBA Taahhüdü, ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001, ISO 14064-1, ISO 5001, ISO 10002 sertifikasyonları alınmıştır. Menfaat Sahipleri Politikası (Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Başlığı) ve Kalite Yönetim Sistemi Politikamız web sitemizde yer almaktadır.
Faaliyet Raporu: “Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları” (Sayfa 99-100) &“Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” (Sayfa 101-107) Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Menfaat Sahipleri Politikası" Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kalite Politikası"
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 ve 17 numaralı BM SKA’ sına uyum sağlamıştır ve ilgili bölümler sürdürülebilirlik raporumuzda açıklanmıştır.
Faaliyet Raporu: “Sürdürülebilirlik Stratejisi Öncelikli Konuları” (Sayfa 79-83)
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Bu içerikte bir dava olmamıştır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle ve çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararları Sürdürülebilirlik Raporumuzda; Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte davalar ve mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar ise Faaliyet Raporumuzda yayınlanmaktadır.
Faaliyet Raporu: “İş Sağlığı ve Güvenliği” (Sayfa 95-96) &“Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler (Sayfa 25) &“Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar” (Sayfa 25)
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmamıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız web sitesinde yayınlanmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardımız bulunmamakla birlikte, 2022 yılında ISO 14064-1: Kurumsal Sera Gazı Standardı ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı sertifikasyonları alınmış ve Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilmiştir.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Sürdürülebilirlik Politikası" Faaliyet Raporu: “Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” (Sayfa 101-107)
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Raporun kapsamı ve dönemi Sürdürülebilirlik Raporu’muzun “Kafein Yazılım 2022 Karbon Ayak İzi Raporu” Amaç ve Kapsam başlığında paylaşılmıştır. Karbon Ayak İzi Raporu’muzda “Belirsizlik Hesaplama” başlığında ilgili kısıtlar açıklanmıştır.
Faaliyet Raporu: “Kafein Yazılım 2022 Karbon Ayak İzi Raporu – Amaç ve Kapsam” (Sayfa 86-87) Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Karbon Ayak İzi Raporu: “Belirsizlik Hesaplama” (Sayfa 18)
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Ödüllendirme sistemi şu an için performansa dayalı olup, ödüllendirme kriterlerinde çevresel hedefler bulunmamaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporumuzun “Hedefler ve Uyum Çalışmaları” başlığında paylaşılmıştır. Ayrıca Şirketimiz Elektronik Sanayi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC, yeni adıyla RBA) Davranış Kuralları ’na katılımcı statüsündedir. Kafein’in taahhüt etmiş olduğu Davranış Kuralları web sitemizde yayınlanmıştır.
Faaliyet Raporu: “Hedefler ve Uyum Çalışmaları” (Sayfa 89) Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Davranış Kuralları: Çevre (Sayfa 6)"
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları” (Sayfa 99-100)
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz Ulusal, sektörel ve bölgesel politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Ancak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı üye statüsündedir ve Sürdürülebilirlik Raporumuzda “Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet Raporu: “Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları” (Sayfa 105-106)
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Sera Gazı Envanter Raporu ve Enerji Tüketimi verileri Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlanmıştır. Hava, su ve atık yönetimine ilişkin veri sunulmamıştır.
Faaliyet Raporu: “2022 Yılı ISO 14064:2019 Sera Gazı Envanter Raporu” (Sayfa 86-89) & “Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi” (Sayfa 85)
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon Ayak İzi Raporu’muzun “Çalışma ile İlgili Bilgiler” başlığında paylaşılmıştır.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Karbon Ayak İzi Raporu: Çalışma ile İlgili Bilgiler” (Sayfa 6)
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Koru: Çevresel İlkeler” (Sayfa 84-89)
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111)
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporumuzun “İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları” başlığında sunulmuştur.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Karbon Ayak İzi Raporu: İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları” (Sayfa 15)
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yazılım sektörü elektrik tüketimine doğrudan bağımlıdır ve bu sebeple ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı enerji tüketimidir. Bu kapsamda olumsuz etkileri önlemek veya azaltmak için belirlenen hedefler Sürdürülebilirlik Raporunda “Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” başlığında sunulmaktadır.
Faaliyet Raporu: “Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111)
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri ve Tedarikçi Sözleşmelerine “Sürdürülebilirlik ve Çevre” maddesi eklenmiş; bu kapsamda üçüncü taraflar sözleşmelerimizde, çevre ile ilgili kanun ve sair düzenlemelere uygun davranacağını, ürün ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini düşürmek için azami gayret göstereceğini, kaynaklardan sorumlu bir şekilde yararlanmaya çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Faaliyet Raporu: “Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları” (Sayfa 99-100)
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu ve Sağlık Sektörüne Yönelik Uygulamalar ile Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmakla birlikte sağlanan çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları sayısal ve nicelik olarak ölçülmemiştir.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon Ayak İzi Raporu’muzun “Karbon Ayak İzi Hesaplama Prosedürü” başlığında paylaşılmıştır.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Karbon Ayak İzi Raporu: Karbon Ayak İzi Hesaplama Prosedürü” (Sayfa 10-13)
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Karbon Ayak İzi Raporumuzda yapılan hesaplamalarda, Kapsam II elektrik, ısıtma/soğutma veya tüketim amaçlı satın alınan buhar kaynaklı sera gazı emisyonlarını içermektedir. Ayrıca Sürdürülebilirlik Raporumuzun “Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi” başlığı, toplam elektrik tüketimine dair detaylı verileri içermektedir.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Karbon Ayak İzi Raporu: “Karbon Ayak İzi Hesaplama Prosedürü” (Sayfa 10-13) Faaliyet Raporu: “Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi” (Sayfa 85)
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir Enerji, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş hususlarında henüz bir proje bulunmamaktadır.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir Enerji üretimi veya tüketimi bulunmamaktadır.
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu ve Sağlık Sektörüne Yönelik Uygulamalar ile Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmakla birlikte elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı sayısal ve nicelik olarak ölçülmemiştir.
Faaliyet Raporu: “Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu ve Sağlık Sektörüne Yönelik Uygulamalar” (Sayfa 102) & “Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları” (Sayfa 86)
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Su verisi ölçülmemektedir.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi yoktur.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon Fiyatlandırması uygulaması bulunmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket Web Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Sürdürülebilirlik Bölümü & UNGC Web Sitesi Şirket Kartı
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141725-Kafein-Yaz-l-m-Hizmetleri-Ticaret-A-S-#
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili taahhüdün yer aldığı Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Etik Politikası web sitesinde yayınlanmıştır. “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)” çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. Ayrıca Etik Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nden bir bağımsız üye, İnsan Kaynaklarından sorumlu bir üye ve Yatırımcı İlişkileri departmanından bir üye atanacak şekilde Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuştur.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası & Etik İlkeler ve Davranış Politikası" www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892863
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
İlgili konulara web sitemizde yer alan Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasında ve Şirketimizin katılımcısı olduğu Elektronik Sanayi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC, yeni adıyla RBA) Davranış Kurallarında yer verilmiştir.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası & Davranış Kuralları"
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Kafein Yazılım Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasında, işe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanmasını esas almaktadır. Ayrıca Sürdürülebilirlik Raporumuzun “Kadın Çalışan Sayısında Artış” başlığında şirketimizde çalışan kadın sayısı yıl bazında raporlanmaktadır.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası" Faaliyet Raporu: “Kadın Çalışan Sayısında Artış” (Sayfa 90-91)
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Güçlendir: Sosyal İlkeler” (Sayfa 90-100) &“Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır” (Sayfa 91)
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışanlara yapılan yatırımlar (Üniversite İş birlikleri, İK Eğitim ve Gelişim Portalı, Kafein Akademi, Prim Sistemi, Ödüllendirme Uygulamaları, Staj İmkanları, Kulüp Etkinlikleri) Sürdürülebilirlik Raporunun “Güçlendir: Sosyal İlkeler” başlığında açıklanmıştır. Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası web sitemizde yer almaktadır.
Faaliyet Raporu: “Güçlendir: Sosyal İlkeler” (Sayfa 90-100) Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Ücretlendirme Politikası & Tazminat Politikası
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Şirketimiz portalında yer alan “Bir Fikrim Var” uygulaması çalışanlarımızın ticarileştirme ve iyileştirmeye yönelik önerilerini, öneri ve şikayetlerini paylaşabilecekleri bir şirket içi uygulamadır.
portal.kafein.com.tr/#/
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Güçlendir: Sosyal İlkeler” (Sayfa 90-100)
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “İş Sağlığı ve Güvenliği” (Sayfa 95-96)
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket Web Sitesi: "KVKK Hakkında"
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Etik İlkeler ve Davranış Politikası
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Finansal Kapsayıcılık alanında bir çalışma bulunmamaktadır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlarımıza Kafein Gelişim ve Eğitim Portalı üzerinden çeşitli eğitimler sunulmaktadır.
edu.kafein.com.tr
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kalite Yönetim Sistemi politikamız web sitesinde yayınlanmış olup, geri bildirimler değerlendirilmektedir. Ayrıca müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri düzenleyen Menfaat Sahipleri Politikası web sitemizde yayınlanmıştır.
Şirket Web Sitesi: "Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kalite Politikası & Menfaat Sahipleri Politikası
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet Raporu: “Paydaşlar ve Menfaat Sahipleri ile İletişim” (Sayfa 106-107)
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) bazında yayınlanmamakla birlikte, raporlamamızda 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 İlkesi esas alınmıştır.
Faaliyet Raporu: “Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler” (Sayfa 71-72) & “Finansal Raporlama Standartları” (Sayfa 106)
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır.
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141725-Kafein-Yaz-l-m-Hizmetleri-Ticaret-A-S-#cop
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alabilmek şirketin ÇSY hedeflerinden biri olarak belirlenmiş olup, Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alabilmek için alt yapı çalışmaları ve hazırlıklar devam etmektedir.
Faaliyet Raporu: “Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” (Sayfa 108-111) > Hedef 3: BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Yer Alabilmek
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Menfaat Sahiplerimiz görüş ve önerilerini info@kafein.com.tr maili üzerinden, şirketimiz web sitesinde yer alan iletişim sekmesinden (www.kafein.com.tr/home/contact), Etik Kurulu’na yapılacak raporlamalarda gizli@kafein.com.tr adresinden, KVKK ile ilgili görüş ve taleplerini www.kafein.com.tr/home/kvkk linkinde yer alan formlar üzerinden, hissedarlarımız ise yatirimci@kafein.com.tr mail adresinden ve genel kurullar vasıtasıyla iletebilmektedir. Ayrıca Şirketimiz portalında yer alan “Bir Fikrim Var” uygulaması çalışanlarımızın ticarileştirme ve iyileştirmeye yönelik önerilerini, öneri ve şikayetlerini paylaşabilecekleri bir şirket içi uygulamadır.
info@kafein.com.tr www.kafein.com.tr/home/contact gizli@kafein.com.tr www.kafein.com.tr/home/kvkk# yatirimci@kafein.com.tr portal.kafein.com.tr/#/
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Sürdürülebilirlik konusunda çalışanlarımıza “Kafein Gelişim ve Eğitim Portalı” üzerinden çeşitli eğitimler sunulmaktadır. Sosyal Sorumluluk Projelerimiz ve Farkındalık Etkinliklerimiz şirketimize ait online dergimiz olan Kafein Bülten ve İK bilgilendirme mailleri ile çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır.
edu.kafein.com.tr/Home/Login

Kredi Hesaplama