FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/40
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ             : 07.11.2023                                     

KARAR SAYISI               : 2023/40

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin; 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 04.10.2022 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Tablolar ile 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

-        Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,

-        Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Hüseyin Faik AÇIKALIN                                              Ali Fuat ERBİL

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                           Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Bora YALINAY                                                                 Ebru GÜL

CFO ve Mali İşlerden Sorumlu                                         Finansal Raporlama ve Bütçe Analiz

        

İcra Kurulu Üyesi                                                                Başkan Yardımcısı

Kredi Hesaplama