FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023 / 39
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

 

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 09 /11/ 2023

KARAR SAYISI : 2023 / 39

 

Bera Holding A.Ş'nin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak,  01.01.2023- 30.09.2023 dönemine ait;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ile TTK ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan Konsolide Faaliyet Raporumuz onaylanmıştır.

 

Bera Holding A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2023- 30.09.2023 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ile Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

 

a- Tarafımızca incelendiğini,

b- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun performansı ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Bera Holding A.Ş.'nin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

                     
 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

 
 

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

 
 

Abdulkadir BULUŞ

 
 

Ömer SERDAR

 

                                  

 

Kredi Hesaplama