FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/12/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Işıklar Holding A.Ş. Payları
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her çeşit sınai,inşaat,ticari, zirai, mali,pazarlama,gemi inşa ve işletme amaçları ile kurulmuş veya kurulacak Anonim ve Limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
360.000.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.12.2023
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
--
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
37.585.033,83
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
0,01665491
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
62.597.535,58
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,44
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
98,30
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
98,30
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,75
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,76
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olacaktır.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK , Çınar Yatırım Müşavirliği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Rıza Kutlu IŞIK Ortaklığın Dahil Olduğu Şirketler Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı,Uğur IŞIK Yönetim Kurulu Başkan vekili , Çınar A.Ş. ise İlişkili Taraftır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Hisse satış fiyatı Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan 0,01665491 TL olarak tespit edilmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlenme Sınırı Altında
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
--
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
--
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
--
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz Bu Günkü Toplantısında;

1-Rıza Kutlu Işık'ın sahip olduğu 1.032.002.069 adette 10.320.020,69 TL nominal bedelli B Grubu  Işıklar Holding A.Ş. hissesinin 17.187.901,58 TL bedelle, Uğur Işık'ın sahip olduğu 1.686.501.314 adette  16.865.013,14 TL nominal bedelli B Grubu Işıklar Holding A.Ş. hissesinin 28.088.527,60 TL bedelle ve Çınar Yatırım Müşavirliği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 1.040.000.000 adette 10.400.000 TL nominal bedelli B Grubu Işıklar Holding A.Ş. hissesinin 17.321.106,40 TL bedelle  satın alınarak  Işıklar Holding A.Ş'deki iştirak oranımızın % 87,86'dan, %98,30'a çıkarılmasına,

    

 

2-Hisse satış fiyatının Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan 0,01665491 TL olarak tespit edilmesine,

  

 

3-İşlem tutarı 62.597.535,58 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2 maddesinde yer alan oranların altında olması nedeniyle değerleme raporu hazırlatılmamasına, karar vermiştir.

Saygılarımızla,


  

Kredi Hesaplama