FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ECZYT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021, 17.03.2022, 07.07.2022, 10.11.2022, 22.12.2023, 05.01.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle; Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul ili Kartal ilçesinde Eczacıbaşı Holding
A.Ş.'nin (*) maliki olduğu taşınmazın da yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar
planlarının onaylanarak kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması gerektiği; 17 Mart 2022 tarihinde
yaptığımız açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (''İBB'') Meclisi'nin toplantısında İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği; 7 Temmuz 2022 tarihinde
yaptığımız açıklamada ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kartal Belediyesi tarafından 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı duyurulmuştu.

10.11.2022 tarihinde yaptığımız açıklamada, imar planlarının 5 Ağustos 2022 tarihinde askıdan indiği belirtilerek Kartal Belediyesi Kasım ayı Meclisi'nin 10.11.2022 tarihli
toplantısında Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin imar komisyonu raporunun görüşüldüğü ve itirazlara ilişkin ret kararı verildiği, sonraki süreçte Kartal Belediyesi ("
Belediye")'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatılmasının bekleneceği, İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi
düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre yukarıda sözü edilen taşınmazın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi (parselasyon
planının kesinleşmesi) sürecinin tamamlanabilmesi için; Belediye'nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması
gerektiği; parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetlerinin alınabileceği ve parselasyon
planı kesinleştiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı ifade edilmiştir.

22.12.2023 tarihli açıklamamızda ise, söz konusu taşınmazın S6 ve S7 olmak üzere iki ayrı alt bölgede yer aldığı, S6 Alt Bölgesine ait Belediye tarafından hazırlanan parselasyon
planının askı süresinin 21.12.2023 tarihi itibariyle sona erdiği ve Belediye Encümeni'nin 22.12.2023 tarihli kararı ile parselasyon planının kesinleştiği, S7 Alt Bölgesine ait Belediye
tarafından hazırlanan parselasyon planının askı süresinin ise 04.01.2024 tarihinde sona ereceği, parselasyon planı kesinleştiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı ifade
edilmiştir.

05.01.2024 tarihli açıklamamızda ise, S7 Alt Bölgesine ait Belediye tarafından hazırlanan parselasyon planının askı süresinin 04.01.2024 tarihinde sona erdiği belirtilerek, Belediye'den şifahi olarak alınan bilgiye göre, askı süresi içerisinde parselasyon planına herhangi bir itirazın söz konusu olmadığı ifade edilmiştir.

Bu defa S7 Alt Bölgesine ilişkin olarak Belediye'den edinilen bilgiye göre, Belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yapılan imar uygulaması, askı süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı belirtilerek, kontrol ve tescil işlemlerinin yapılması amacıyla 19.01.2024 tarihinde İstanbul Kadastro Müdürlüğü'ne havale edilmiş olup, bu çerçevede, S7 Alt bölgesine ilişkin parselasyon planı kesinleşmiş bulunmaktadır.


(*) İstanbul ili Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde
Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.