FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Yok
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. A Grubu Payları
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Holding Faaliyetleri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
360.000.000 TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.02.2024
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
0,02283
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
6.849.000 TL
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,83
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
97,47
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
97,47
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,30
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,52
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
3.096.690 TL
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Ortağı
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Hisse satış fiyatı Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan bedelin % 30 fazlası ile 0,02283 TL olarak tespit edilmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem Bedeli Rapor Düzenleme Hadlerinin Altında Kalıyor.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
--
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
--
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
--
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

  

1-Şirketimizin sahip olduğu 400.000.000 adet 4.000.000 TL nominal bedelli A Grubu  Işıklar Holding A.Ş. Paylarından 300.000.000 adedinin Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş.'ye peşin bedelle satılmasına,

  

2 - Pay satış fiyatının Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, hisse devir tarihine kadar avans faizi yürütülmesi, bulunan tutara payların imtiyazlı olması nedeniyle % 30 prim farkı ilave edilerek  pay başına 0,02283 TL olarak tespit edilmesine,

  

3 - İşlem tutarı olan 6.849.000  TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/2 maddesinde yer alan oranların altında olması nedeniyle değerleme raporu hazırlatılmamasına, karar vermiştir.

Kredi Hesaplama