FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Polisan Holding GK İlan Metni.pdf - İlan Metni