FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
8 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi,
9 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
spk onayli esas sozlesme ek.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
2024 03 27 GK GAZETE ILANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2024 03 27 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2024 03 27 Information Document General Shareholders Meeting.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 2023 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2024 Çarşamba günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

2023 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,

Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin tadilinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26.01.2024 tarihli ve E-20008792-101.01.04[42]-108595 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-49710 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094596981 sayılı izinleri ile onaylanmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,

Bankamızın 2023 yılında vergi sonrası 87.331.719.888,51- TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 13.099.758.000,00 TL temettü bedelinin dağıtılmasına, dağıtıma 29 Mart 2024 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak belirlenmesine, Süleyman Sözen, Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Sait Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido, Rafael Salinas Martinez De Lecea, Belkıs Sema Yurdum, Avni Aydın Düren ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Ebru Oğan Knottnerus'un 3 yıl süre ile bağımsız üye olarak seçimine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Mevhibe Canan Özsoy'un bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile seçimine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2024 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesine,

Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,

2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,

Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

2023 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,


2023 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,

Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında 2023 yılına ilişkin yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan 7.785.606.787,57 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edildiği ve ayrıca 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan toplam 28.679.348.686,37 Türk Lirası tutarındaki değer artışlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edildiği hususları hakkında,

Genel Müdürlük görevi devam etmekte olan Recep Baştuğ'un Banka'nın tabi olduğu 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi

gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve

gerekçeleri hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,

Bankamız tarafından 2023 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 763.434.549,83 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 30.724.155,57 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 794.158.705,40 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 03 27 Genel Kurul Toplanti Tutanagi KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2
2024 03 27 General Assembly Meeting Minutes KVKK.pdf - Tutanak
EK: 3
2024 03 27 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bankamızın 27.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,