FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2023 YILI KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016
Peşin
6,4358460
643,5846
10
5,7922614
579,22614
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
08.05.2024
10.05.2024
09.05.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016
0
0
Ek Açıklamalar

02/05/2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımıyla ilgili olarak,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre;

-159.789.927,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2023 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmamış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 111.855.318,76TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarihli 2024/14 sayılı bülteninde yer alan 14/382 sayılı ilke kararı ve 555 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Enflasyon düzeltmesi) hükümleri de dikkate alınarak, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 159.789.927,00 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" 27.317.506,02 TL tutarında I. temettü dağıtılmasına,

b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine I. temettü ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.035.251,88 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 13.247.242,10 TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına,

c) Birinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 40.564.748,12 TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine,

d)Kar dağıtım zamanının 08/05/2024 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.

2023 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 44.157,47 TL, NET: 39.741,73 TL dir.

2023 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 40.564.748,12 TL olup, 27.317.506,02 TL pay sahiplerine, 13.247.242,10 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2023 yılı toplam dağıtılacak net tutar 36.508.273,31 TL olup, 24.585.755,42 TL pay sahiplerine, 11.922.517,89 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldığı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.811.753,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
132.393.467
146.072.406,31
4. Vergiler ( - )
-27.396.460
34.217.087,55
5. Net Dönem Kârı
159.789.927
111.855.318,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
159.789.927
111.855.318,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
159.789.927
111.855.318,76
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
159.789.927
111.855.318,76
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
27.317.506,02
27.317.506,02
* Nakit
27.317.506,02
27.317.506,02
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13.247.242,1
13.247.242,1
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.035.251,88
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
115.189.927
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
24.585.755,42
0
15,39
5,7922614
579,22614
TOPLAM
24.585.755,42
0
15,39
5,7922614
579,22614
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

02/05/2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımıyla ilgili olarak,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre;

-159.789.927,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağı ve 2023 yılında yapılan bağış bulunmadığından dolayı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 159.789.927,00 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait enflasyon düzeltmesi uygulanmamış Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 111.855.318,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanması "Genel Kanuni Yedek Akçe" yasal sınıra ulaşıldığı için ayrılmayacağından 111.855.318,76TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarihli 2024/14 sayılı bülteninde yer alan 14/382 sayılı ilke kararı ve 555 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Enflasyon düzeltmesi) hükümleri de dikkate alınarak, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 159.789.927,00 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" 27.317.506,02 TL tutarında I. temettü dağıtılmasına,

b) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay sahiplerine I. temettü ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde %10'u oranında ve 4.035.251,88 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karından 13.247.242,10 TL tutarında kurucu kar payı dağıtılmasına,

c) Birinci kar payı ve kurucu kar payı olarak toplam brüt 40.564.748,12 TL kar payı ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının yasal kayıtlarda "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına alınmasına; TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ise "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabında gösterilmesine,

d)Kar dağıtım zamanının 08/05/2024 tarihi olarak tespiti için Genel Kurul'un onayına öneri sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.

2023 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 44.157,47 TL, NET: 39.741,73 TL dir.

2023 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 40.564.748,12 TL olup, 27.317.506,02 TL pay sahiplerine, 13.247.242,10 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2023 yılı toplam dağıtılacak net tutar 36.508.273,31 TL olup, 24.585.755,42 TL pay sahiplerine, 11.922.517,89 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldığı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.