FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul'a Sunulmak Üzere 2023 Yılı Karının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
19.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YUNSA, TRAYUNSA91B5
Peşin
3,9456105
394,56105
10
3,5510494
355,10494
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.05.2024
03.06.2024
31.05.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YUNSA, TRAYUNSA91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 19/04/2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II - 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 620.022.875 TL tutarında "Dönem Kârı", Vergi Usul Kanunu(VUK) kayıtlarına göre ise 572.091.045 TL tutarında "Dönem Kârı" elde edildiği görülerek;

i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırını aştığından, 2023 yılı için ayrılmaması;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon muhasebesine tutulması neticesinde 473.473.263 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları / Zararları hesabının 262.295.379 TL pozitif bakiye verdiği, toplam 211.177.884 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre 473.473.263 TL net dağıtılabilir karın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 544.242.878 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 164.773 TL bağışın eklenmesi ile 544.407.651 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre;

ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı

:

3.000.000,00 TL

İkinci Kar Payı

:

233.736.631,38 TL

Toplam Brüt Kar Payı

:

236.736.631,38 TL

Olağanüstü Yedek

:

307.671.019,54 TL


Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde,

- VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 473.473.263 TL'nin 236.736.631,38 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2023 yılı kârından, 60.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 394,56 (Brüt), % 355,10 (Net) oranında toplam TL kâr payının, 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ.pdf
EK: 2
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
198.413.694,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
620.022.875
572.091.044,98
4. Vergiler ( - )
75.779.997
98.617.782,22
5. Net Dönem Kârı
544.242.878
473.473.262,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
544.242.878
473.473.262,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
164.772,92
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
544.407.650,92
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.000.000
3.000.000
* Nakit
3.000.000
3.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
233.736.631,38
233.736.631,38
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
307.671.019,54
236.736.631,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
213.062.968,24
39,15
3,9456
394,56
TOPLAM
213.062.968,24
39,15
3,9456
394,56