FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonucu -Tutanak Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Tutanakta bir yerde oylama sonuçları sehven ters yazılmıştır, doğru sonuçları içerir tutanak eklenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.02.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.01.2024
Karar Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
13 - Denetçi seçimi
14 - Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 6 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
15 - Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Mavi Giyim_General Assembly Information Document .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Davet İlan Metni-TR.pdf - İlan Metni
EK: 4
General Assembly Invitation-ENG.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı (düzeltilmiş) ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi_KAP versiyon-compressed.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı_25042024_.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar