FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,Saygı duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
10 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2-DAVET İLANI-VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2
3-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
1-YÖNETİM KURULU KARARI VE GÜNDEM-30.04.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplatısı'nda,

1.Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, Şirket Ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

2.Olağan genel kurul toplantısının 24.05.2024 tarihinde saat 14:00‘de Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına,

3.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili tescil ve ilan için gerekli başvuruların yapılmasına ve toplantıya temsilci tayini için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına,

4.Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu kararımızın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.