FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/03
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

a)         31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin  06.05.2024 tarih ve 2024/03 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını; ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

  

 

beyan ederiz.

  

 

  

                                                                               

  

Metin Zavaro                                                   Tülin Karabük

  

Denetim Komitesi Başkanı                              Denetim Komitesi Üyesi

  

 

  

 

  


  

Timur Gökmeral                                   Evren Kılınçpınar                                 Yakup Kır

  

Finans Başkan Yardımcısı                    Mali İşler Müdürü                                Muhasebe Müdürü