FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
CW Enerji faaliyet gösterdiği sektörün bir gereği olarak sürdürülebilirlik ile ilgili yüksek sorumluluk ve hassasiyete sahiptir. CW Enerji'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yönetimi, uygulanması, SYS alt yapısının oluşturulması, sürdürülebilirlik komitesinin oluşturulması, politikasının belirlenmesi, sürdürülebilirliğin Şirket’in iş modeli olarak kurgulanması ve Şirket’in tüm süreçlerine kapsayıcı bir şekilde entegre edilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
CW Enerji Sürdürülebilirlik İlkesi şirketimizin kurumsal web sitesinde yayınlanmıştır. Çevre Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikaları oluşturulmuş, bir bölümü web sitesinde yayınlanmıştır. ÇSY Politikaları ile uyumlu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki politikalar belirlenmiş ve kurumsal web sayfamızda kamuya açıklanmıştır. https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/hakkimizda https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri/vizyon-misyon-degerlerimiz
https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/hakkimizda https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri/vizyon-misyon-degerlerimiz
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
ÇYS politikaları doğrultusunda kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve SYS sistemi kurulumu kapsamında boşluk analizi ve risk yönetimi çalışmalarına başlanmıştır.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde sürdürülebilirlik komitesinin oluşturulması ve çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim yapısı, gerekli politikaların oluşturulması, yürütülmesi ve takibi amacıyla ön çalışma ekibi belirlenerek süreç yürütülecektir. Bunun yanı sıra Riskin Erken Saptanması, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Kamuya açıklanmamakla birlikte; politikaların yıl içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili ön hazırlıklar yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulan komiteler yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları Yönetim Kuruluna raporlamıştır.
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik yönetim sistemi (SYS) şirkete entegre edilmesi kapsamında eylem planlarının oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır.
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Kilit performans göstergeleri birimler özelinde hazırlanmak ile birlikte henüz kamuya açıklanmamıştır. KPG'ler 2025 yılında yayınlacak olan TSRS(Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu raporda kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x
Südürülebilirlik yönetim sistemi yapısının oluşturulması ile şirket iş modeli haline getirilmesi hedeflenmektedir.Ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici hedefler 2025 yılında yayınlanacak olan sürdürülebilirlik raporunda kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
x
2025 yılında ilk kez TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu sunulacak olması nedeni ile henüz faaliyet raporlarında yer verilmemiştir.
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin şirkete entegre edilmesi kapsamında hedeflerimiz BM 2030 Sürdürebilirlik Kalkınma ilkeleri ile ilişkilendirilerek sürdürülebilirlik raporlamasında yer aalması planlanmaktadır.
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
x
Belirtilen konularla ilgili herhangi bir dava süreci bulunmamaktadır.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik performans ölçümlerinin, bağımsız üçüncü taraf denetleme kuruluşlarınca yapılması planlanmaktadır. Kamuya henüz açıklama yapılmamıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x
Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin (SYS) Şirketimize entegre edilmesi kapsamında ÇYS alanındaki risk ve fırsatlar, hedefler ve yol haritalarının çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. ŞirketimizdeEntege Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 14001 standardı uygulanmakta olup, belgelendirme yapılmıştır. 2024 yıl sonu sürdürülebilirlik raporu ile politika ve eylem planlarının kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x
2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirk raporunda, raporun sınırları, kapsamı, raporlama dönemi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili bilgilere yer verilmesi planlanmaktadır.
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
x
SYS şirket iş modeline entegre edilmesi kapsamında kilit performans göstergeleri ile ilgili çalışma başlatılmıştır. 2025 yılı sürdürülebiilirlik raporlaması ile kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x
2025 yılı sürdürülebilirlik raporunda, çevre politikasının iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuyla paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x
Sorumlu satın alma ve tedarikçi politikasının geliştirilmesi için çalışma başlatılmış olup, ilgili strateji ve çevresel hedefler sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket paydaşlarından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, (GÜNAM) Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bir çok dernek ve kurum ile iş yapış süreçlerinde etkileşimde bulunulmaktadır.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
x
Şirketimiz 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin karbon ayak izi hesabı çalışmasını (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) olarak tamamlamış ve doğrulatmıştır. SYS kapsamında diğer çevresel göstergelerin belirlenmesi ve izlenebilmesi için çalışma başlatılmıştır. 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlamasında kamu ile paylaşılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x
Karbon salımlarının hesaplama ve doğrulamasında GHG Protokol ve ISO 14064-3 standardı esas alınmaktadır. 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan hesaplama yapılmış olup, TUV austrıa tarafından doğrulanmıştır. 2023 yılı hesaplama çalışmaları devam etmektedir.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket çevresel sürdürülebilirlik alanındaki performans gelişimini ilk sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklayacaktır.
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket'in sürdürülebilirlik yönetim sisteminin şirket iş modeline entegre edilmesi kapsamında çevresel etkileri azaltma yönünde kısa ve uzun vadeli hedeflerini risk ve fırsatlarını ilk sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklaması planlanmaktadır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
x
SYS kapsamında iklim krizi ile değişen ve gelişen dinamikler değerlendirilmiş strateji ve eylem planlarının belirlenmesi için çalışmalar başlatılmış olup, kamu ile paylaşılmamıştır.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik prosedürler oluşturulmuş olup kamu ile paylaşılmamıştır.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x
Sorumlu satın alma ve tedarikçi politikasının oluşturulması için çalışmalar başlatılmış olup, ilgili strateji ve çevresel hedefler sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x
Sürdürülebilirlik yönetim sisteminin (SYS) entegre edilmesi kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik stratejiler iklim değişikliği ile çok yönlü mücadele kapsamında değerlendirilmiştir. İlk sürdürülebilirlik raporlamasında değerlendirmelerin kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin karbon ayak izi hesabı çalışmasını (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) olarak tamamlamış ve doğrulatmıştır. İlk sürdürülebilirlik raporlamasında kapsam-1 ve kapsam-2 verilerinin kamuya açıklanması planlanmaktadır.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x
2025 yılı sürdürülebilirlik raporlamasında tüm kaynak ve tüketim verileri açıklanacak olup henüz kamuya açıklanmamıştır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket elektrik tüketiminin yaklaşık %27'sini (2.9 MW) çatı GES projesi ile karşılamaktadır. Şirket mülkiyetinde bulunan GES'lerin yenilenebilir enerji sertifikalandırılması (I-REC) ile ilgili çalışmaya başlanmış olup,süreç devam etmektedir.İlgili açıklamalar sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket mülkiyetinde bulunan GES'lerin yenilenebilir enerji sertifikalandırılması (I-REC) ile ilgili çalışmaya başlanmış olup,süreç devam etmektedir.İlgili açıklamalar sürdürülebilirlik raporlamasında kamuya açıklanabilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
x
SYS'nin şirkete entegre edilmesi kapsamında enerji verimliliği ile ilgili hedeflerin belirlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sürdürülebilirlik raporlamasında kamu ile açıklanabilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket üretim prosesleri kapsamında su tüketimi gerçekleşmemektedir.Söz konusu bilgiye sürdürülebilirlik raporlamasında yer verilmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x
Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulumu ve yasa çalışmaları ülkemizde devam etmektedir. Yasal düzenleme süreci tamamlandığında sisteme dahil edilme söz konusu olabilecektir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x
Hali hazırda karbon kredisi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket SYS hedefleri arasında Uluslararası bir kuruluştan çevresel sosyal ve yönetişim risk notu alınması projesi yer almaktadır. Süreç tamamlandığında sürdürülebilirk raporlarında yer verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde yayınlanan Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası bulunmamakla birlikte bu dogrultuda çalışmalar devam etmektedir.
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
İşe alım politikaları ve kariyer planlamaları oluşturulurken, herkesin eşit fırsatlara sahip olması ilkesi benimsenmiştir. İşe alım süreçlerinde iş gereksinimlerini karşılayacak uygun çalışma anlayışı aranmaktadır. İşe yeterlikten başka bir ayrım yapılmamakta; dil, din, ırk, köken veya yaş gibi faktörler göz önünde bulundurulmamaktadır.
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusuna önem vermektedir.
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket söz konusu uygulamalar ile uyumlu olarak hareket etmekte olup, yasalara uygun olmayan bir uygulama söz konusu değildir. Şirket zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda taşeronlarına ve iş birlikçilerine yönelik kurallar uygulamaktadır. Şirket matbu sözleşme maddesi aşağıdaki gibidir; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞARTNAMESİ Yüklenici, çalışma alanında kesinlikle 18 (on sekiz) yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. TAŞERON İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 1.1. İş güvenlik tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle bütün çalışanlarının ve 3. şahısların iş güvenliği ve olası iş kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk Yüklenici Firmaya aittir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle her türlü maddi manevi ve sağlık zararları sadece yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici işbu Sözleşme konusu işlerde kesinlikle sigortasız ve 18 yaşından küçük personel çalıştırmayacaktır. Yüklenici, bu maddeden doğabilecek her türlü ceza, maddi kesinti ve diğer kesinleşen hukuksal yaptırımların itiraz etme hakkı olmadan tek sorumlusu olduğunu iş bu Sözleşme ile beyan etmektedir.
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x
Çalışanlara yapılan eğitim ihtiyaç analiz anketleri doğrultusunda çalışanların mesleki olarak gelişimini destekleyecek iç ve dış eğitimler yapılmaktadır.
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x
Çalışanların şikayet, talep ve anlaşmazlıklarına ilişkin İnsan Kaynakları Birimi ile Hukuk Birimi uyuşmazlıkların çözülmesi için işbirliği yapmakta; süreçler geliştirmektedir.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x
Çalışanların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik yıl içerisinde periyodik olarak çalışan anketleri yapılmakta olup, iyileştirmeler çalışanların istekleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Kamuya açıklanmış herhangi bir veri bulunmamaktadır.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket bünyesinde İSG Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş, ancak kamu ile paylaşılmamıştır.
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket bünyesinde İSG Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş, ancak kamu ile paylaşılmamıştır. Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kendi çalışanları bünyesinden seçmiş olduğu 2 adet doktor, 2 adet hemşire ve 12 adet de İş Güvenliği uzmanı istihdam etmektedir.
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
x
KVKK ile ilgili aydınlatma metni Şirket web sitesinde yayınlanmıştır. https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/kvkk-aydinlatma-metni; https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/kullanim-kosullari
https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/kvkk-aydinlatma-metni; https://cw-enerji.com/tr/kurumsal/kullanim-kosullari
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket SYS kapsamında etik politikasını oluşturmak için planlama yapmaktadır. Halka arz sonrası etik hattı oluşturulmuştur. etikhatti@cw-enerji.com
etikhatti@cw-enerji.com
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
x
Şirket tarafından Kızılay, yaşlı bakım evleri ziyaretleri, teknik liselere ekipman desteği, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmiş olup henüz kamu ile paylaşılmamıştır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x
Şirket çalışanlara karbon ayak izi bilgilendirme, çevre ve sıfır atık konularında eğitim düzenlemiştir. SYS kapsamında ÇSY politikaları ile ilgili sektör değerlendirilmesi, eğitim ve toplantılar iş planı dahilindedir.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x
Şirket e-posta adresi üzerinden şikayet bildirimleri alınmaktadır. Şikayetlerin çözümüne yönelik çalışmalar tanımlı şikayet formu ile yürütülmektedir.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x
Yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri web sitemizde ve Şirketimize ilişkin KAP sayfasında yayınlanmaktadır. https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri
https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x
Şirketin sürdürülebilirlik ilkesi ve PV Cycle üyeliği bilgisi web sitesinde yer almaktadır. Diğer üyelikler henüz kamuya açıklanmamıştır. https://cw-enerji.com/tr/index.html; https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri/vizyon-misyon-degerlerimiz
https://cw-enerji.com/tr/index.html; https://cw-enerji.com/tr/yatirimci-iliskileri/vizyon-misyon-degerlerimiz
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x
Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için refinitiv ÇSY skoru almak üzere çalışma şirket hedefleri arasında yer almaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
2025 yılında ilk kez TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ile menfaat sahiplerinin görüşüne başvurulacaktır.
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Sürdürülebilirlik alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak amacıyla yetkili çevre mühendisi tarafından karbon ayak izi bigilendirme semineri gibi şirket içi çeşitli eğitimler düzenlenmektedir.