FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı olağan genel kurul sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat :1
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - 15. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
16 - 16. Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Davet- Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin

15/05/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen Tutanağın bu nüshasında bazı kişisel verilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında amaç ve ölçülülük ilkesi gereği maskeleme yöntemi kullanılarak yer verilmiştir

TGS Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/05/2024 tarihinde, saat 10:00‘da şirket merkez adresi olan Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capıtal Tower No:9 Kat : 1 Halkalı Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096795479 sayılı yazılasıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi S**** E**** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/04/2024 tarih ve 11069 sayılı nüshasında ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinin 20/04/2024 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.tgsas.com) ve 19/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 15.000.000,00-TL olan toplam sermayesine denk gelen her biri 1.KR nominal değerli 1.500.000.000 adet payın 640.169.900- adedinin asaleten (elektronik ortamda katılan olmadı) temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yönetim kurulunun ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda olduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali TANRIVERDİ tarafından hem fiziki hem elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İ**** H***** oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına U*** K***'u, Oy Toplama Memurluğuna Ç*** P****‘ı ve elektronik genel kurul sistem kullanıcısı olarak E**** N****'ı atadı.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurulda soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Bağımsız denetim raporu görüş kısmı Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi G**** D****** tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5. Finansal Tablolar toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce şirketin internet sitesi (www.tgsas.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okundu sayılması, ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ tarafından önerildi ve oy birliği ile okundu kabul edildi. 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 19/04/2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile şirketin çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül edecek şekilde; brüt 4.500.000,00 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, hissedarlara nakit kâr payı olarak 1 TL nominal değerde hisse senedine %30,00 nispetinde ve 0,30 TL brüt, %27,00 nispetinde ve 0,27 TL net nakit temettü ödenmesine ve dağıtılacak kar payının %25'ine tekabül edecek şekilde; 1.125.000,00 TL kar payının yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakit dağıtılmasına ilişkin karar görüşüldü ve yönetim kurulunun 31.05.2024 tarihinde ödenmesi yönündeki kararı oybirliği ile kabul edildi.

7. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; 1********** T.C. Kimlik nolu Ali TANRIVERDİ, 1********** T.C. Kimlik nolu Burak TANRIVERDİ, 5********** T.C. Kimlik nolu Çağla POLAT'ın Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne istinaden 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız üye olarak 3********** T.C. Kimlik nolu Levent ÖĞÜLMÜŞ ve 4********** T.C. Kimlik nolu Ünal AYDAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

9. Yönetim Kurul Üyelerinin herbirine aylık net 25.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

10. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 19/04/2024 tarih ve 2024/05 sayılı alınan kararla, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde; 0890023691700016 mersis nolu, 8900236917 vergi nolu, Atatürk mahallesi sedef caddesi ata 3 blokları No:15 iç kapı no:114 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine 2023 yılı mali tablolarının ‘'dipnot 31 ‘' ilişkili taraflarla işlemler başlığında bilgi verilmiştir. Şirketin ilişkili taraflara verilmiş teminat rehin ve ipoteği bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

12. 2023 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlara ilişkin olarak; bağış yapılmadığı bilgisi ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 19. Maddesi çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış tutarının sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü. Neticede ortak Burak TANRIVERDİ tarafından önerildiği şekilde 2024 yılı için Şirket bağış sınırının 100.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine, 2023 yılı mali tablolarının ‘'dipnot 31 ‘' üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığında 9.428.453,00-TL olduğu bilgi verilmiştir.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oybirliğiyle izin verildi.

15. Yönetim tarafından ilişkili taraflar ile ilgili yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine, 2023 yılı mali tablolarının ‘'dipnot 31 ‘' ilişkili taraflarla yapılan işlemler başlığında bilgi verildi,

16. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.19/05/2024

Bakanlık Temsilcisi

S**** E***

Toplantı Başkanı

İ***** H*****

Oy Toplama Memuru

Ç**** P****

Tutanak Yazmanı

U*** K***

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2023 Genel Kurul Hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi