FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MSGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetPurchaseAbstract|
Maddi Duran Varlık Alımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İş Yeri (Ofis)
oda_LocationAndAreaofNoncurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8625 ada, 7 parsel numaralı ana gayrimenkul üzerinde yer alan, 15 giriş, 21. kat, 159 nolu bağımsız bölüm (186 m2 Brüt)
oda_BoardDecisionDateforPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TotalPurchasingValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Alım Bedeli
30.600.000,00 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,68
oda_RationofPurchasePriceToPaidInCapitalOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,70
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalAssetsinLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,67
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,91
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
22,22
oda_PurchasingConditions|
Alım Koşulları
Peşin
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
oda_AimOfPurchaseAndEffectsOnCompanyOperations|
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kira Getirisi
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari İlişki
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13/05/2024 tarih ve 2024-PD-178
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
30.690.000,00 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'muzun 16.05.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında, düzenli kira geliri elde etmek amacıyla, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan ve Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri 30.690.000,-TL olarak takdir edilen İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8625 ada 7 parsel numaralı ana gayrimenkul üzerinde yer alan, 15 giriş, 21. Kat, 159 bağımsız bölüm numaralı, "İş Yeri" nitelikli gayrimenkulün, 30.600.000,-TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.