FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
805.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.415.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
36.353.239,807
72.706.479,614
200,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
768.646.760,193
1.537.293.520,386
200,00000
B Grubu
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
805.000.000
1.610.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
1.610.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.05.2024 tarihinde tescil edilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları

arasında geçerli olmak üzere 10.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Şirketimizin 10.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 805.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak

kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 1.610.000.000,00-TL bedelsiz artırılmak sureti ile 2.415.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına,

2- Bedelsiz artırılan 1.610.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamının 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu

farklarından karşılanmasına ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 1.610.000.000-adet pay ihraç edilmesine,

3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

4- Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

5- Sermayeye ilave edilecek 1.610.000.000,00-TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

6- 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin

alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

7- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel

Müdür Levent Çanakçılı ile Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına,

8- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.