FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Tarihi
17.07.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a ve pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişikliğin ve Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16 - Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimiz hissedarlarının 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karar bağlamak üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. Şirketimizin 2023 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla