FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 4.390.408.497,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 1.083.612.415,00
 • Kasa 0,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 733.622.600,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -482.371,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 350.472.186,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 3.178.392.029,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 213.520.687,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 289.042.718,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.675.828.624,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 76.630.317,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 35.800.677,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 40.829.640,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 4.822.576,00
 • Ortaklardan Alacaklar 565.596,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.598.371,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 45.326,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.613.283,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 461.872,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 74.574,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 141.795,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 245.503,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 43.242.639,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 26.936.179,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 2.058.463,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 14.247.997,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 3.246.649,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 2.264.893,00
 • Personele Verilen Avanslar 981.756,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 33.487.616.703,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 214.315.481,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 33.273.301.222,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 12.897,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 12.897,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 2.897.700,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 0,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 2.000.000,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 897.700,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 53.866.576,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 30.257.579,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 29.926.382,00
 • Motorlu Taşıtlar 6.172.480,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 29.784.329,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 10.767.308,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -53.041.502,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 138.919.868,00
 • Haklar 0,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 210.074.732,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -103.889.424,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 32.734.560,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 3.304.199,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 3.304.199,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 35.510.675,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35.510.675,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 33.722.128.618,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 38.112.537.115,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 3.356.468,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.595.690,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -1.239.222,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 393.472.166,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 70.774.138,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 322.539.695,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 158.333,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 8.056.567,00
 • Ortaklara Borçlar 2.137.809,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 977.569,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 349.516,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 4.591.673,00
 • DİĞER BORÇLAR 12.976.880,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 5.870,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 12.971.010,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 178.142.124,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 72.098.281,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 28.445.834,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 77.598.009,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 72.654.550,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 29.856.371,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.057.999,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 129.480.466,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -90.740.286,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 38.206.949,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 38.206.949,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 58.374.924,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 1.328.357,00
 • Gider Tahahkkukları 57.044.512,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2.055,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.719.781,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.719.781,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 769.960.409,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 5.512.924,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.203.605,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -690.681,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 33.272.457.890,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 33.272.457.890,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 3.213.442.359,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 3.163.338.722,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 50.103.637,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 10.997.268,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 10.997.268,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 26.766.824,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.766.824,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 36.529.177.265,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 180.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 180.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 837.095,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 837.095,00
 • KAR YEDEKLERİ 289.751.111,00
 • Yasal Yedekler 95.139.901,00
 • Statü Yedekleri 11.494,00
 • Olağanüstü Yedekler 220.568.718,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 0,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi -8.478.587,00
 • Diğer Kar Yedekleri -17.490.415,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 342.811.235,00
 • Dönem Net Karı 342.811.235,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 813.399.441,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 38.112.537.115,00

Kredi Hesaplama