Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
kap-fr_BalanceSheetAbstract|
Bilanço
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
CARİ VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14
656.922.735
517.657.837
ifrs-full_Cash|
Kasa
14
219
1.002
kap-fr_ChequesReceived|
Alınan Çekler
kap-fr_Banks|
Bankalar
14
477.786.945
320.570.433
kap-fr_ChequesGivenAndPaymentOrders|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14
-16
kap-fr_BankGuaranteedCreditCardReceivablesWithMaturitiesLessThanThreeMonths|
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14
179.135.571
197.086.418
ifrs-full_OtherCashAndCashEquivalents|
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
kap-fr_FinancialAssetsAndFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11
3.064.282.042
2.334.496.432
kap-fr_AvailableForSaleCurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11
886.943.685
573.585.026
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11
191.398.602
55.437.380
kap-fr_Loans|
Krediler
11
52.714.137
47.231.715
kap-fr_ProvisionForLoans|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Krediler Karşılığı (-)
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11
1.937.750.426
1.662.767.119
kap-fr_EquityShares|
Şirket Hissesi
kap-fr_ImpairmentInValueOfCurrentFinancialAssests|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11
-4.524.808
-4.524.808
kap-fr_CurrentReceivablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12
23.051.046.800
17.057.549.365
kap-fr_CurrentReceivablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12
64.328.597
55.964.785
kap-fr_ProvisionForCurrentReceivablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12
-5.002.574
-2.574
kap-fr_CurrentReceivablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
kap-fr_ProvisionForCurrentReceivablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_CurrentCashDepositsOnInsuranceAndReinsuranceCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
kap-fr_CurrentLoansToPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12
40.071.706
34.863.790
kap-fr_ProvisionForCurrentLoansToPolicyholders|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
kap-fr_CurrentReceivablesFromPensionOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12
22.951.649.071
16.966.723.364
kap-fr_CurrentDoubtfulReceivablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12
117.996
117.996
kap-fr_ProvisionForCurrentDoubtfulReceivablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12
-117.996
-117.996
kap-fr_CurrentReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12
12.413
12.549
kap-fr_CurrentReceivablesFromShareholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklardan Alacaklar
kap-fr_CurrentReceivablesFromAssociates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İştiraklerden Alacaklar
kap-fr_CurrentReceivablesFromSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
kap-fr_CurrentReceivablesFromJointlyControlledCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
kap-fr_CurrentReceivablesFromPersonnel|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Personelden Alacaklar
12
12.413
12.549
kap-fr_CurrentReceivablesFromOtherRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
kap-fr_RediscountOnCurrentReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
kap-fr_CurrentDoubtfulReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
kap-fr_ProvisionForCurrentDoubtfulReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER ALACAKLAR
38.467.083
50.363.825
kap-fr_CurrentFinancialLeasingReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Kiralama Alacakları
kap-fr_CurrentUnearnedFinancialLeasingInterestIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
kap-fr_CurrentDepositsAndGuaranteesGiven|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Verilen Depozito Ve Teminatlar
160.731
100.441
kap-fr_OtherCurrentMiscellaneousReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Çeşitli Alacaklar
47
38.430.163
50.364.178
kap-fr_RediscountOnOtherCurrentMiscellaneousReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
-100.794
kap-fr_OtherCurrentDoubtfulReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Şüpheli Diğer Alacaklar
kap-fr_ProvisionForOtherCurrentDoubtfulReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_CurrentPrepaidExpensesAndIncomeAccruals|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2
49.478.060
36.252.496
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Üretim Giderleri
32.810.452
23.411.109
kap-fr_AccruedInterestAndRentIncome|
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
187.774
94.148
kap-fr_CurrentIncomeAccruals|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelir Tahakkukları
kap-fr_CurrentOtherPrepaidExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
16.479.834
12.747.239
ifrs-full_OtherCurrentAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2
17.048
22.128
kap-fr_InventoryForFutureMonths|
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
kap-fr_CurrentPrepaidTaxesAndFunds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444
8.303
kap-fr_CurrentDeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
kap-fr_BusinessAdvances|
İş Avansları
8.604
13.825
kap-fr_AdvancesGivenToPersonnel|
Personele Verilen Avanslar
kap-fr_InventoryCountDeficiency|
Sayım ve Tesellüm Noksanları
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentAssets|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
kap-fr_ProvisionForOtherMiscellaneousCurrentAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
26.860.226.181
19.996.354.632
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromMainOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
kap-fr_ProvisionForNoncurrentReceivablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
kap-fr_ProvisionForNoncurrentReceivablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_NoncurrentCashDepositsOnInsuranceAndReinsuranceCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
kap-fr_NoncurrentLoansToPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
kap-fr_ProvisionForNoncurrentLoansToPolicyholders|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromPensionOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
kap-fr_NoncurrentDoubtfulReceivablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
kap-fr_ProvisionForNoncurrentDoubtfulReceivablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromShareholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklardan Alacaklar
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromAssociates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İştiraklerden Alacaklar
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromJointlyControlledCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromPersonnel|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Personelden Alacaklar
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromOtherRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
kap-fr_RediscountOnNoncurrentReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
kap-fr_NoncurrentDoubtfulReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
kap-fr_ProvisionForNoncurrentDoubtfulReceivablesFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER ALACAKLAR
0
231.161
kap-fr_NoncurrentFinancialLeasingReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Kiralama Alacakları
kap-fr_NoncurrentUnearnedFinancialLeasingInterestIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
kap-fr_NoncurrentDepositsAndGuaranteesGiven|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Verilen Depozito Ve Teminatlar
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972
kap-fr_RediscountOnOtherNoncurrentMiscellaneousReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
kap-fr_OtherNoncurrentDoubtfulReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Şüpheli Diğer Alacaklar
kap-fr_ProvisionForOtherNoncurrentDoubtfulReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d
24.978.982
21.225.636
kap-fr_LongTermSecurities|
Bağlı Menkul Kıymetler
kap-fr_Associates|
İştirakler
9,45.d
24.978.982
21.225.636
kap-fr_CapitalCommitmentsToAssociates|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
kap-fr_Subsidiaries|
Bağlı Ortaklıklar
kap-fr_CapitalCommitmentsToSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
kap-fr_JointlyControlledCompanies|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
kap-fr_CapitalCommitmentsToJointlyControlledCompanies|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
kap-fr_FinancialAssetsAndFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholdersClassifiedAsFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
ifrs-full_OtherFinancialAssets|
Diğer Finansal Varlıklar
kap-fr_ImpairmentInValueOfFinancialAssestsClassifiedAsFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
MADDİ VARLIKLAR
242.224.002
183.963.677
kap-fr_InvestmentPropertyGrossOfImpairementProvision|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7
153.068.758
145.729.755
kap-fr_ImpairmentInValueOfInvestmentProperties|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
kap-fr_LandAndBuildingsHeldForUtilisation|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6
4.700.000
4.700.000
kap-fr_MachineryAndEquipments|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Makine ve Teçhizatlar
6
54.127.336
45.818.086
kap-fr_FurnituresAndFixtures|
Demirbaş ve Tesisatlar
6
5.943.075
5.807.620
ifrs-full_MotorVehicles|
Motorlu Taşıtlar
6
592.474
502.597
kap-fr_OtherTangibleAssetsIncludingLeaseholdImprovements|
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6
14.111.319
12.371.453
kap-fr_TangibleAssetsAcquiredThroughFinanceLeases|
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6
59.463.348
533.750
kap-fr_AccumulatedDepreciation|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Birikmiş Amortismanlar (-)
6
-49.782.308
-31.499.584
kap-fr_AdvancesForTangibleAssetsIncludingConstructionInProgress|
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8
16.840.377
27.541.661
kap-fr_RightsGrossOfAmortisation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Haklar
8
90.121.930
83.364.583
kap-fr_GoodwillGrossOfAmortisation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Şerefiye
kap-fr_StartUpCosts|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
kap-fr_ResearchAndDevelopmentCosts|
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
kap-fr_OtherIntangibleAssetsGrossOfAmortisation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
kap-fr_AccumulatedAmortisations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
-73.281.553
-55.822.922
kap-fr_AdvancesForIntangibleAssets|
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
kap-fr_NoncurrentPrepaidExpensesAndIncomeAccruals|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.725.005
661.369
kap-fr_NoncurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Üretim Giderleri
kap-fr_NoncurrentIncomeAccruals|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelir Tahakkukları
kap-fr_NoncurrentOtherPrepaidExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.725.005
661.369
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0
0
kap-fr_EffectiveForeignCurrencyAccounts|
Efektif Yabancı Para Hesapları
kap-fr_ForeignCurrencyAccounts|
Döviz Hesapları
kap-fr_InventoryForFutureYears|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
kap-fr_NoncurrentPrepaidTaxesAndFunds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
kap-fr_OtherMiscellaneousNoncurrentAssets|
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
kap-fr_AmortisationOnOtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
kap-fr_ProvisionForOtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
286.768.366
233.623.504
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
27.146.994.547
20.229.978.136
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_ShortTermFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
FİNANSAL BORÇLAR
20
4.999.036
0
kap-fr_ShortTermBorrowingsFromFinancialInstitutions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
kap-fr_ShortTermFinanceLeaseLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20
14.952.011
kap-fr_ShortTermDeferredFinanceLeaseCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20
-9.952.975
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLoans|
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
kap-fr_PrincipalInstallmentsAndInterestsOnIssuedBillsBonds|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
kap-fr_OtherShortTermFinancialAssetsIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
kap-fr_ValuationDifferencesOfOtherShortTermFinancialAssetsIssued|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
kap-fr_OtherShortTermFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
kap-fr_ShortTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19
23.233.734.534
17.277.943.412
kap-fr_ShortTermPayablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19
44.297.453
20.123.620
kap-fr_ShortTermPayablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
kap-fr_ShortTermDepositsReceivedFromInsuranceAndReinsuranceCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10
4.479.832
4.054.710
kap-fr_ShortTermPayablesFromPensionOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19
23.180.814.298
17.250.229.880
kap-fr_OtherShortTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4.142.951
3.535.202
kap-fr_RediscountOnOtherShortTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
kap-fr_ShortTermPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19
94.256
185.751
kap-fr_ShortTermPayablesToShareholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Borçlar
19,45
60.849
131.097
kap-fr_ShortTermPayablesToAssociates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İştiraklere Borçlar
kap-fr_ShortTermPayablesToSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
kap-fr_ShortTermPayablesToJointlyControlledCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
kap-fr_ShortTermPayablesToPersonnel|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Personele Borçlar
19
33.290
54.560
kap-fr_ShortTermPayablesToOtherRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19
117
94
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER BORÇLAR
19
32.795.799
19.247.308
kap-fr_ShortTermDepositsAndGuaranteesReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Depozito ve Teminatlar
19
973.972
1.054.058
kap-fr_ShortTermMedicalTreatmentPayablesToSocialSecurityInstitution|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
kap-fr_OtherShortTermMiscellaneousPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47
31.821.827
18.193.250
kap-fr_RediscountOnOtherShortTermMiscellaneousPayables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
kap-fr_ShortTermInsuranceTechnicalProvisions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17
2.432.168.782
1.899.412.052
kap-fr_ShortTermReservesForUnearnedPremiums|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17
53.772.339
40.711.220
kap-fr_ShortTermReservesForUnexpiredRisks|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
18.510
kap-fr_ShortTermMathematicalProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Matematik Karşılıklar - Net
17
2.231.797.169
1.740.281.090
kap-fr_ShortTermReservesForOutstandingClaims|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17
106.773.754
90.266.489
kap-fr_ShortTermProvisionsForBonusAndDiscounts|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
391.457
410.153
kap-fr_OtherShortTermTechnicalProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17
39.434.063
27.724.590
kap-fr_ShortTermTaxesAndOtherLiabilitiesAndRelevantProvisions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
49.012.353
34.212.244
kap-fr_TaxesAndDuesPayable|
Ödenecek Vergi ve Fonlar
13.874.687
11.559.320
kap-fr_SocialSecurityPremiumsPayable|
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.289.009
2.626.675
kap-fr_ShortTermOverdueDeferredOrByInstallmentTaxesAndOtherLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
kap-fr_OtherTaxesAndLiabilitiesPayable|
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
399
117
kap-fr_CorporateTaxLiabilityProvisionOnPeriodProfit|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35
119.305.000
68.607.000
kap-fr_PrepaidTaxesAndOtherLiabilitiesOnPeriodProfit|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35
-87.456.742
-48.580.868
kap-fr_ProvisionsForOtherTaxesAndLiabilities|
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
kap-fr_ShortTermProvisionsForOtherRisks|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23
29.037.733
23.886.690
kap-fr_ShortTermProvisionForEmployeeTerminationBenefits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıdem Tazminatı Karşılığı
kap-fr_ShortTermProvisionForPensionFundAssetDeficits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
kap-fr_ProvisionsForCosts|
Maliyet Giderleri Karşılığı
23
29.037.733
23.886.690
kap-fr_ShortTermDeferredIncomeAndExpensesAccrued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19
7.303.198
3.867.847
kap-fr_ShortTermDeferredAcquisitionIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19
327.171
238.053
kap-fr_ShortTermPrepaidExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gider Tahahkkukları
19
6.975.344
3.623.133
kap-fr_OtherShortTermDeferredIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19
683
6.661
kap-fr_OtherShortTermLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
kap-fr_ShortTermDeferredTaxLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
kap-fr_InventoryCountSurplus|
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
kap-fr_OtherMiscellaneousShortTermLiabilities|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.789.145.691
19.258.755.304
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_LongTermFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
FİNANSAL BORÇLAR
20
48.770.362
0
kap-fr_LongTermBorrowingsFromFinancialInstitutions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
kap-fr_LongTermFinanceLeaseLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20
95.524.721
kap-fr_LongTermDeferredFinanceLeaseCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20
-46.754.359
ifrs-full_BondsIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Çıkarılmış Tahviller
kap-fr_OtherLongTermFinancialAssetsIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
kap-fr_ValuationDifferencesOfOtherLongTermFinancialAssetsIssued|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
kap-fr_OtherLongTermFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
kap-fr_LongTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0
0
kap-fr_LongTermPayablesFromInsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesFromReinsuranceOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
kap-fr_LongTermDepositsReceivedFromInsuranceAndReinsuranceCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
kap-fr_LongTermPayablesFromPensionOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
kap-fr_OtherLongTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
kap-fr_RediscountOnOtherLongTermPayablesFromMainOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
kap-fr_LongTermPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0
0
kap-fr_LongTermPayablesToShareholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ortaklara Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesToAssociates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İştiraklere Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesToSubsidiaries|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesToJointlyControlledCompanies|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesToPersonnel|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Personele Borçlar
kap-fr_LongTermPayablesToOtherRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER BORÇLAR
0
0
kap-fr_LongTermDepositsAndGuaranteesReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Depozito ve Teminatlar
kap-fr_LongTermMedicalTreatmentPayablesToSocialSecurityInstitution|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
kap-fr_OtherLongTermMiscellaneousPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Çeşitli Borçlar
kap-fr_RediscountOnOtherLongTermMiscellaneousPayables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
kap-fr_LongTermInsuranceTechnicalProvisions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0
0
kap-fr_LongTermReservesForUnearnedPremiums|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
kap-fr_LongTermReservesForUnexpiredRisks|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
kap-fr_LongTermMathematicalProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Matematik Karşılıklar - Net
kap-fr_LongTermReservesForOutstandingClaims|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
kap-fr_LongTermProvisionsForBonusAndDiscounts|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
kap-fr_OtherLongTermTechnicalProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
kap-fr_OtherLongTermLiabilitiesAndRelevantProvisions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0
0
ifrs-full_OtherNoncurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
kap-fr_LongTermOverdueDeferredOrByInstallmentTaxesAndOtherLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilitiesAndExpenseProvisions|
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
kap-fr_LongTermProvisionsForOtherRisks|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23
22.016.074
18.079.050
kap-fr_LongTermProvisionForEmployeeTerminationBenefits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23
22.016.074
18.079.050
kap-fr_LongTermProvisionForPensionFundAssetDeficits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
kap-fr_LongTermDeferredIncomeAndExpensesAccrued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0
0
kap-fr_LongTermDeferredAcquisitionIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
kap-fr_LongTermPrepaidExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gider Tahakkukları
kap-fr_OtherLongTermDeferredIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
kap-fr_OtherLongTermLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21
1.173.101
4.062.693
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21
1.173.101
4.062.693
kap-fr_OtherMiscellaneousLongTermLiabilities|
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
ifrs-full_NoncurrentLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.959.537
22.141.743
ifrs-full_EquityAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ÖZSERMAYE
ifrs-full_IssuedCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15
430.000.000
430.000.000
kap-fr_NominalCapital|
(Nominal) Sermaye
2.13,15
430.000.000
430.000.000
kap-fr_UnpaidCapital|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ödenmemiş Sermaye (-)
kap-fr_PositiveInflationAdjustmentOnCapital|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
kap-fr_NegativeInflationAdjustmentOnCapital|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
kap-fr_RegisterInProgressCapital|
Tescili Beklenen Sermaye
kap-fr_CapitalReserves|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
SERMAYE YEDEKLERİ
4.190.243
4.190.243
ifrs-full_SharePremium|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi İhraç Primleri
kap-fr_ProfitOnEquitySharesCancelled|
Hisse Senedi İptal Karları
kap-fr_SalesProfitTransferrableToCapital|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.190.243
4.190.243
kap-fr_ForeignCurrencyTranslationDifferences|
Yabancı Para Çevrim Farkları
kap-fr_OtherCapitalReserves|
Diğer Sermaye Yedekleri
kap-fr_ProfitReserves|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR YEDEKLERİ
391.559.270
161.480.354
kap-fr_LegalReserves|
Yasal Yedekler
15
173.916.965
156.456.501
kap-fr_StatutoryReserves|
Statü Yedekleri
15
52.676.523
32.870.889
kap-fr_ExtraordinaryReserves|
Olağanüstü Yedekler
15
120.044.612
33.273.713
kap-fr_SpecialFundsReserves|
Özel Fonlar, Yedekler
kap-fr_RevaluationOfFinancialAssets|
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16
51.636.244
-56.447.893
kap-fr_OtherProfitReserves|
Diğer Kar Yedekleri
15
-6.715.074
-4.672.856
kap-fr_PriorYearsProfits|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
99.448.038
98.747.310
kap-fr_PriorYearsLosses|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
0
kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
NET DÖNEM KARI/ZARARI
360.691.768
254.663.182
kap-fr_NetProfitForThePeriod|
Dönem Net Karı
338.595.846
254.663.182
kap-fr_NetLossForThePeriod|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Dönem Net Zararı ( -)
kap-fr_NonDistributableProfits|
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
22.095.922
ifrs-full_NoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
AZINLIK PAYLARI
0
ifrs-full_Equity|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.285.889.319
949.081.089
ifrs-full_EquityAndLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
27.146.994.547
20.229.978.136
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.