YENİLEME-JCR, Aktif Yatırım Bankası'nın kredi notunu teyit etti
02/06/2020 14:33:13

    JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde “Aktif
Yatırım Bankası A.Ş” ‘nin konsolide yapısını gözden geçirerek yüksek  düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdi ve Uzun Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘AA+(Trk) /Stabil’ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ’nu ‘A-1+
(Trk) /Stabil olarak teyit etti.
    JCR'dan yapılan açıklamada "Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para
Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd’nin ülke notuna ilişkin  değerlendirmesi doğrultusunda 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi  doğrultusunda, ‘BB+’/Negatif’ olarak belirlenmiş olup, diğer notlarla  birlikte detayları sol sütunda gösterilmiştir." denildi.
    Açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Finansal sistemin temeli ve ekonominin ana finansman kaynağı olan  bankacılık sektörü, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin  sürdürülebilirliği ile ilgili projeksiyonlarda etkili olmaktadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından regüle edilen Türk  bankacılık sektörü  mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları  ile İslami kurallar çerçevesinde kâr payı esasına göre faaliyet  gösteren katılım bankalarından oluşmaktadır. Türk finansal sistemi  içerisinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün aktif ve  kredi büyüklüğü 2019 yıl sonu itibariyle sırasıyla : 4.5 Trilyon TL ve
2.6 Trilyon TL seviyelerine gelmiştir. Sektörde faaliyet gösteren  banka sayısı ise aynı dönem içersinde 52’ye ulaşmıştır. Sektör  güçlü  sermaye yapısını, kriz yönetimi konusundaki tecrübesini bir kez daha  kanıtlayarak 1Q2020 itibariyle dengelenme noktasına ulaştırmıştır.
Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Covid19 virüsünün dünya  genelinde etkisini artırarak devam ettirmesi, ülkeleri olağanüstü  politikalar izlemeye itmiş, parasal genişleme önlemlerine rağmen  sosyal ve ekonomik aktivitelerde ani ve sert düşüşe neden olmuştur.
Mevcut sürecin ne zaman sona ereceğinin tahmin edilememesi, toplumları  ve ülkeleri daha önce örneği bulunmayan bir belirsizlikle karşı  karşıya bırakmıştır. 2020-21 dönemi içerisinde sektörün ana odağı  aktif kalitesinin ve likidite seviyesinin korunması,karlılık ve  borçlanma düzeyi yakından izlenecek hususlar arasında olacaktır.
    1999 yılında Çalık Holding bünyesinde kurulan ve 2008 yılında  yeniden yapılanarak Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım  bankası olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. , son yıllarda teknoloji  odakli ve yenilikçi iş modellerine yapmış olduğu yatırımlar ile
Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji platformlarından biri haline  gelmiştir. Aktif Bank bugün, iştirakleri ve iş ortaklıkları ile  birlikte 10'un üzerinde iş kolunda 10 milyon müşteriye  krediden  sigortaya, ulaşımdan kart hizmetleri ve ödeme sistemlerine kadar,  günlük ihtiyacı karşılayan birçok alanda hizmet sunmaktadır.
    Aktif Bank, sermaye piyasalarında gösterdiği etkinliklere dayalı  olarak banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymetler ile proje  finansmanına yönelik İslami esaslara dayalı kira sertifikası (Sukuk)  gibi ihraçlarıyla alternatif fon kaynaklarına ulaşarak kesintisiz  büyümesini fonlamayı sürdürmüştür. Sağlanan fon kaynaklarının  çeşitlendirilmesi ve kaynakların vadelerinin uzatılmasına yönelik  banka politikası kapsamında  uzun vadeli Eurobond ve İrlanda
Borsasında işlem gören Sukuk ihraçları yanında uzun vadeli TL  cinsinden yapılandırılmış finasman aracı ile getirisi altına dayalı  sukuk ihraçları ile kaynak yapısını çeşitlendirmiş ve vadesini bir  miktar uzatma başarısı gösterse de, fon kaynaklarının önemli bir  bölümünün halen kısa vadeli kaynaklardan oluşması ve fonlama yapısı  itibariyle Sermaye piyasalarına olan bağımlılık ve fonların yenileme  gereksiniminin likidite yönetimi üzerinde yarattığı baskı devam  etmektedir.
    Sektör ortalamalarının üzerinde performans sergileyen çekirdek  karlılık göstergeleri ile beraber kredilerin ve menkul değerlerden  alınan faizlerin ilave katkısıyla iyileşen net faiz geliri, çeşitlenen  gelir akımlarının desteğiyle sektörel dalgalanma riskinin azaltılarak  marjları savunma odağının sürdürülmesi ile beraber sektör  ortalamalarında devam eden ılımlı kredi büyüme stratejisi, alternatif  fon kaynakları yaratma ve kaynak çeşitliliğinde sağlanan gelişmeler,  ürün farklılaştırarak müşteri çeşitliliğinin yaratılması ve  kurumsallaşma düzeyi JCR-ER tarafından Uzun Vadeli Ulusal Notunun ‘AA+
(Trk)’ seviyesinde ve görünümün “Stabil” olarak teyit edilmesinde  etkin rol oynamıştır. Şirket’in Uluslararası yabancı para notunu ise  faaliyetlerin ve kredilerin ağırlıklı olarak yürütüldüğü Türkiye’nin  ülke notu olan “BB+ “ile sınırlandırılmıştır. Mevcut kredi portföyünün  düzenli nakit akımlarına dayalı yapısı, kurumsal kredilerdeki risk  konsantrasyonunun aktif kalitesi üzerindeki baskısını  hafifletmektedir. Not ve  örünümdeki değişiklikler, küresel ve yerel  faktörlerden kaynaklanan politik ve ekonomik risklerin düzeyi,  karlılık marjlarının içsel özkaynak düzeyini desteklemeye devam  etmesi, varlık büyümesi, çekirdek sermaye ,sermaye yeterlilik rasyosu  ve alacak kalitesinin korunmasına bağlı olacaktır. Takipteki  alacakların yüksek seyri ile ayrılan karşılıklardaki artışın kar  erezyonuna etkileri kaybolmaya başlamışken 2020 yılı başında Covid -19  virüsü kaynaklı ekonomik şokun etkisinin dünya geneline yayılması,  sektörün varlık kalitesini ve karlılığını önümüzdeki dönemde ciddi  ölçüde baskılaması beklenmektedir.
    İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar Banka bilançosunda  taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi  derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek  tahvilin Banka’nın diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat  acısından bir farklılaştırılması olmadığı için şirketin kurumsal  yapısının notları ihraç rating’ ini de temsil etmektedir. Ancak, ihraç  rating’i notları yapılandırılmış finansman enstrümanlarını  kapsamamaktadır. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de  ihraç edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış olup vadelerine kadar  olan değerlendirmeleri içermektedir.
    JCR-Eurasia olarak, ortaklarından ve sistemsel yapılanmalardan  destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Bankanın büyüme  projeksiyonları, alternatif fon kaynaklarına ulaşma becerisi, içsel  kaynak yaratma kapasitesi ve yenilikçi ürün sunma kabiliyeti dikkate  alınarak, faaliyetlerin bu yönde devam ettirilmesi ve piyasa  koşullarında önemli ölçüde bozulma olmaması kaydıyla üstlendiği  yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı  düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-Eurasia notasyonu içerisinde, Aktif
Yatırım Bankası A.Ş.’nin desteklenme notu Bankanın içerisinde  bulunduğu Çalık Gurubu’nun operasyonel desteği ve gerektiğinde  sermayelendirme isteği dikkate alınarak (2) ve Ortaklardan Bağımsızlık  notu (AB) olarak teyit edilmiştir."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.