Özet Bilgi
Vestel Beyaz Eşya 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
03.06.2020
Genel Kurul Tarihi
30.06.2020
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti
9 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vestel Beyaz Eşya 2019 OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vestel Beyaz Eşya 2019 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 30 Haziran 2020 Salı günü saat 12:00'de Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,
• 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Bekir Ağırdır, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2020 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 182.160,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli kâr payı dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin önerisinin kabul edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,
• Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2020– 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Vestel Beyaz Eşya 2019 OGK ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Vestel Beyaz Eşya 2019 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Haziran 2020 Salı günü saat 12:00'de Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.