Doğan Holding, SESA Ambalaj'ın yüzde 70'ini 57,8 milyon euro bedel üzerinde satın almak için işlemlere başladı
07/07/2020 06:16:20

    Doğan Holding, SESA Ambalaj'ın yüzde 70'ini 57,8 milyon euro bedel üzerinde satın almak için işlemlere başladı.
    Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 06.07.2020  tarih ve 2020/04 sayılı toplantısında, temsil ile ilgili diğer  hususların yanı sıra
    (i) İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa
Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ("SESA")'nin tamamı ödenmiş
850.000 (Sekiz yüz elli bin) Türk Lirası sermayesini temsil eden  tamamı nama yazılı, 25 (yirmi beş) Türk Lirası nominal değerde 34.000
(Otuz dört bin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden
23.800 (Yirmi üç bin sekiz yüz) adet payın, yapılan pazarlıklar  neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel  uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla,  tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57.803.431 Avro  bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına 
("İşlem"),
    (ii) İşlem'in, Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim dahil olmak ve  fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmeler'de belirlenen tüm  kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda  tamamlanmasına,
    (iii) Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere  yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni  kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip  olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay  sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına,
    (iv) Sözleşmeler'in imzasından Kapanış'a kadar geçen süre  zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz  konusu yeni anonim şirkette sahip olduğumuz payların, hakim ortağımız
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı  konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak  sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı  ortaklığa devredilebilmesine,
    karar verilmiştir.
    İşlem'in, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı  olarak finanse edilmesi planlanmaktadır.
    Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.
(www.sesaplastik.com.tr), esnek ambalaj sektöründe faaliyet  göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde  gelen şirketleri arasında yer almaktadır.
    Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb.  hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte  ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.
    Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli  gıdaya olan ihtiyacın artması, "esnek ambalaj" ve özellikle "yüksek  bariyerli" esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA'nın büyüme  potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer  yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate  alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur.
    Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve  uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün  geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de  diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım  fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855264

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.