Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
10.07.2020
Genel Kurul Tarihi
06.08.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.08.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında hazırlanan Şirketin Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - 2019 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin genel kurulun onayına sunulması,
16 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Ek-1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Ek-2 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 5
Ek-3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Ek-4 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
Ek-5 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Ek-6 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
Ek-7 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 06.08.2020 Perşembe günü saat 14:00'de, ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.