[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 76.231.000 (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbirbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %75 (yüzde yetmişbeş) oranında 57.173.250 (Elliyedimilyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli) Türk Lirası arttırılarak 133.404.250 (Yüzotuzüçmilyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

  

Ekte sunulan Taslak İzahname, 30.11.2020 tarihinde incelenmek üzere Kurul'a (SPK) sunulmuştur. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması halinde, SPK onaylı izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.

  

Saygılarımızla...

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.