[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın 2 Duruşu
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık % 60 'nı temsil etmekte olan 2.fırınımızın duruşa geçmesi
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yönetim Kurulu 11.12.2020 Tarih ve 2020/36 Nolu Kararı
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
11.12.2020
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık % 60'ı nispetinde etkileyecektir.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık % 60'ı nispetinde etkileyecektir.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Revizyon süresince üretim kapasitesinin yaklaşık % 60'ı nispetinde etkileyecektir.
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
% 40 kapasiteli Fırın 1 tam kapasite çalışmaya devam edecektir.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı revizyonun tamamlanması.
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.01.2021
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 11.12.2020 Tarih 2020/36 nolu toplantısında; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %60 'ını temsil etmekte olan 2.fırınımızın 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.