[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel üzerinde bulunan 255 m2 mesken
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/12/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,42
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam 2.000 USD ‘dir.
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,01
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Embassy Of The Republic Of Rwanda
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/12/2020
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
1 Yıl
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20/02/2020 - OZL - 020
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 11,00-TL, meskenin yıllık kira bedeli 30.855,00-TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundan yüksek bedelle kiraya verilmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yatırım amaçlı gayrimenkulleri arasında yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel  üzerinde bulunan 255 m2 mesken  " Embassy Of The Republic Of  Rwanda "'ya 1 yıllığına kiraya verilmiştir.  Kiraya verilen meskenden  12 ayda 24.000USD  gelir elde edilecektir.

  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.