[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Tan Elektrik Üretim A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tan Elektrik Üretim A.Ş.- Şirket'in ana faaliyet konusu üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı konularında faaliyette bulunmaktır.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
38,000,000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.12.2020
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
12,920,000 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
3,87 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
50,003,000 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%34
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,52
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,42
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İlgili şirkette %100 pay sahibi olacaktır.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (28.00%), Smyrna Seracılık A.Ş. (2.40%), Akça Holding A.Ş. (2.00%), Rıza Akça (0.80%), Dilek Göksan (0.40%), Ahmet Bilge Göksan (0.40%)
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Akça Holding A.Ş.'nin grup şirketleri ve gerçek kişi ortakları
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmış olup, işlem fiyatı olarak değerleme raporunda belirlenen fiyat alınmıştır.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04/01/2021
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Pay başına 3,87 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 08.12.2020 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının 56,152,000 TL ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğumuz Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının tamamının 60,004,000 TL toplamda da 116,156,000 TL ödenerek satın alınmasına 28.12.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmişti.

Ancak DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından azınlık hisselerinin değer aralığı tespitinde azınlık iskontosu uygulanarak değerleme raporunda düzeltme yapılmıştır. Düzeltilen rapor 04.01.2021 (bugün) tarihinde tarafımıza gönderilmiştir. Bu çerçevede;

DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 04.01.2021 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak Akça Enerji  beher payın alış fiyatının 2.51 TL'den 2.09 TL'ye, Tan Elektrik beher payın alış fiyatının ise 4.64 TL'den 3.87 TL'ye düzeltilmesine ve bu çerçevede yapılan hesaplamalarda Akça Enerji'nin diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının 46,794,000 TL ve Tan Elektrik'in diğer ortaklarındaki toplam 12,920,000 TL nominal değerli payının 50,003,000 TL olmak üzere toplam 96,797,000 TL bedel karşılığında satın alınmasına,

Şirketimiz lehine oluşan 19,359,000 TL fark doğrultusunda ilgili kayıtların düzeltilmesine, 

27.11.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.'nin Akça Enerji sermayesinde sahip olduğu %4.3 ve Tan Elektrik sermayesinde sahip olduğu %28.0 payının değerine tekabül eden toplam 47,448,274 TL'lik kısmının, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.'ye devredilen Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. payları karşılığında oluşan alacağına mahsuben ödenmesine, 

Kalan 49,348,726 TL hisse bedelinin 18,545,614 TL'lik kısmının peşin, 30,803,112 TL'lik kısmının ise düzeltilmiş değerleme raporuna göre imzalanan Pay Devir Sözleşmesi Ek Protokol'ündeki koşullar dahilinde vadeli olarak ödenmesine,


   Karar verildi.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.