[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentAssetPurchaseAbstract|
Maddi Duran Varlık Alımı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfNonCurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
ŞİRKET
oda_LocationAndAreaofNoncurrentAssetBought|
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
oda_BoardDecisionDateforPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.12.2019
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForPurchase|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
oda_TotalPurchasingValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Alım Bedeli
50.000 TL
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
oda_RationofPurchasePriceToPaidInCapitalOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%0,625
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalAssetsinLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,3813
oda_RatioOfPurchasingValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%14,63
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,8771
oda_PurchasingConditions|
Alım Koşulları
PEŞİN
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19/12/2019
oda_AimOfPurchaseAndEffectsOnCompanyOperations|
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
ŞİRKETİN FAALİYET ALANININ GELİŞTİRİLMESİ
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
-
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2019
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset|
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
DEVALINAN ŞİRKET ÇOK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OLDUĞU İÇİN
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

ŞirketimizYönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ  ile şirketimiz adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirketimiz ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.