Özet Bilgi
Şirketimizin,Aslan Çimento,Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.(Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ADANA, ADBGR, ADNAC, MRDIN, UNYEC, ASLAN
Düzeltme Nedeni
Revize
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Oy Birliği
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BOLUC, TRABOLUC91F3
3,3089
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;

1. Şirketimiz Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin; Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği şekilde 10.02.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle birleşmesine ve işbu kararımız ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

2. Şirketimizin 30.12.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, Şirketimizin 143.235.330,- TL (yüz kırküç milyon ikiyüz otuzbeş bin üçyüz otuz Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması itibariyle bu tarih dahil olmak üzere, önceki otuz günlük dönem içinde (14.11.2019-13.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. payları (BOLUC) için 3.3089 TL olarak revize edilmesine;

3. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşmeye dair tüm belgelerin imzalanması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.