Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kurumlar Vergisi Matrahındaki Değişiklik Nedeniyle Genel Kurulca Öneri Değiştirilerek Kabul Edildi
Karar Tarihi
24.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yoktur.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GEDIK, TREGDKM00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GEDIK, TREGDKM00012
52.608.000
78,06267
Ek Açıklamalar

1-) 24.02.2020 tarih ve 1974 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2020 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

1.1. 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi hakkında bilgi verildi ve 2019 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi değiştirilerek 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 65.338.417,00 TL net dönem karından,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 70.716.083,86 TL net dönem karından,

%5 oranında 3.535.804,19 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 4.923.840.,00 TL 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, iştirak satış karı istisnası olarak 548.231,35 TL Özel Yedek ayrılmasına,

1.2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2019 yılı dönem karından 52.608.000,00 TL olmak üzere sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza % 78,062678062 oranında, (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,78062678062 TL ) 52.608.000,00 TL temettünün nakit olarak dağıtılmamasına ilgili tutarın bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine,

1.3. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar olan 9.100.208,32 TL nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar olan 3.722.541,46 TL nin Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
67.392.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.221.096
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
75.581.520
80.279.461,07
4. Vergiler ( - )
11.271.759
9.563.377,21
5. Net Dönem Kârı
65.338.417
70.716.083,86
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.535.804,19
3.535.804,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.802.612,81
67.180.279,67
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
61.802.612,81
67.180.279,67
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
52.608.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.923.840
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
548.231,35
19. Olağanüstü Yedek
3.722.541,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
52.608.000
78,06
TOPLAM
52.608.000
78,06
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar payı dağıtım tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.