Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
26.03.2020
Genel Kurul Tarihi
22.04.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.04.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.
8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Söğüt Maden Sahası ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - 2019 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi.
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Gundem Vekaletname 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information Document of General Assembly 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Invitation Agenda Power of Attorney 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da "İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.