[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ProspectusAbstract|
İzahname
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu, 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı sayılı izni  kapsamında izahnamenin, "Giriş", "Kısaltmalar" bölümleri,1.1., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 3.1., 3.3., 5.2., 5.5., 5.6., VI., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.6., 7.1.1., 7.1.3., 7.1.6., 9.4., 9.5., 9.7., 12.1. maddeleri değiştirilmiş, 2.8. maddesi çıkarılmış ve 2.5., 9.11. maddeleri eklenmiştir. 

Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler;  "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, güncellenen 1.3. madde ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 

İzahname Değişikliklerinin Konusu:
 
 

1.         "Mükafat Portföy İkinci Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon", "Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon"a dönüştürülmüş olup, Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar Bölümü ile 1.1. nolu maddesi değiştirilmiştir. Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir;

Eski Unvan     Mükafat Portföy İkinci Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon

Yeni Unvan    Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon

2.         Fon bundan böyle "Katılım Fonu" olmayacağından ve faiz içeren bir Fon'a dönüşeceğinden  "I.            FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" bölümünde yer alan "Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Danışmana ilişkin bilgi, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler izahnamenin ekinde yer almakta ve Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ilan edilmektedir." paragrafı çıkarılmıştır.

 

Fon unvanından "Katılım" ibaresinin çıkarılıp faiz içeren bir Fon'a dönüştürülmesi nedeniyle;

3.         İzahnamenin 2.3. maddesine katılım ürünleri dışındaki borçlanma araçları, borsa içi ve borsa dışı ters repo, vadeli işlem, opsiyon, varant, forward sözleşmeleri, swap işlemleri gibi faizli ürünler de eklenmiştir.

4.         İzahnameye 2.5. maadesi "Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası ve kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir." şeklinde eklenmiş olup, 2.5. maddesinden sonra gelen maddeler müteselsil sıra numarası ile devam ettirilmiştir.

5.         İzahnamenin 2.5.(yeni hali 2.6.) maddesine katılım ürünleri dışındaki "türev araç(vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmesi, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, yatırım fonu, döviz ve emtia olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo" gibi faizli ürünler de eklenmiştir.

6.         İzahnamenin 2.6.(yeni hali 2.7.)  maddesi "Fon hesabına kredi alınabilir" şeklinde değiştirilmiştir.

7.         İzahnamenin 2.7.(yeni hali 2.8.) maddesi "Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler" bölümüne "Borçlanma Araçları" eklenmiştir.

8.         İzahnamenin 2.8. maddesi izahnameden çıkarılmıştır.

9.         İzahnamenin 2.9. maddesi 2. paragrafı "Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları, faiz, döviz, altın ve diğer kıymetli madenler, ortaklık pay endeksleri, finansal endeksler olabilmektedir. Yapılandırılmış yatırım aracının getirisi temelde; ihraç edilecek bir borçlanma aracının getirisinden ve yatırım yapılan dayanak varlığın fiyat değişimine bağlı olarak içinde barındırdığı türev araca/araçlara göre oluşacak bir getiriden oluşmaktadır." şeklinde değiştirilmiştir. "Fon portföyüne, saklı türev araç niteliği taşıyan yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilemez." cümlesi eklenmiştir.

10.       İzahnamenin 3.1. maddesine "Piyasa Riski" ve "Kaldıraç Yaratan İşlem Riski" güncellenmiştir.

11.       İzahnamenin 3.3. maddesinde ki kaldıraçlı işlemlere türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono sözleşmeleri eklenmiştir.

12.       İzahnamenin 2.3. ve 3.3. maddelerinde yapılan değişiklikler ile,   izahnamenin 5.5. ve 5.6. maddeleri 2.3. , 3.3. ve 7.1.3. maddelerine eklenen ürünleri de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

13.       Fon'un katılma payı alım satım saatlerindeki değişiklik nedeniyle, izahnamenin 5.2. maadesindeki "her haftanın son iş gününden önceki işgünü" olan hesaplama (değerleme) günü "her haftanın 2. İşgünü" olarak değiştirilmiştir.

14.       Serbest Fonların TEFAS platformunda alım/satıma konu olmaya başlaması nedeniyle, Fon'un paylarının TEFAS platformunda alım satıma imkan verecek şekilde VI., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5. ve 7.1.1. maddeleri düzenlenmiştir.

15.       Fon katılma payları alım satımının TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmasına yönelik olarak 6.6. maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"Katılma paylarının alım ve satımı, kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.  Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.  

http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx  "

 

TEFAS Platformu internet adresi: https://www.tefas.gov.tr/Default.aspx

16.       Fona'a ilişkin yatırımcı bilgi formu hazırlanmış olup bu kapsamda 7.1.1., 7.1.3., 7.1.6., 9.4., ve 12.1. maddede değişiklik yapılmıştır.

                                                              

17.       Serbest Fonların TEFAS platformunda alım/satıma konu olmaya başlaması nedeniyle, bildirim yükümlülükleri ile ilgili 9.5. ve 9.7.güncellenmiş olup 9.11. madde izahnameye eklenmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.