[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu 09.04.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 07.11.2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile 2019/12 mali tabloları ile başvurmak üzere erteleme kararı aldığı %100 oranında bedelli sermaye artırımı işlemlerinin,  başlatılması için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir.

  

Şirketimiz Polietilen ve Tekstil alanında faaliyetlerini ve ürün yelpazesini genişletmek, portföyüne yeni ürünler katmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek yatırımlar yapmak hedefindedir. Diğer yandan yıllar içerisinde itfa sürelerini tamamlamış makineleri, yeni ve otomasyonu yüksek makineler ile değiştirerek daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretimi sağlamak, tekstil sektöründe örme kumaş imalatında ihracata yönelik siparişler için makine parkurunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  

Günümüzde yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımından elde edilecek gelir ile düşük maliyetle daha fazla hammadde satın alınarak, kapasite kullanım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan ilave alınması planlanan yeni makinaların işleyeceği hammadde ihtiyacı da daha düşük maliyet ile karşılanıp şirketimizin karlılığına katkı sağlayacaktır. Bu amaçlar kapsamında Şirketimiz bedelli sermaye artırımına karar vermiştir.

  

Bu çerçevede;

  

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 99.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 9.149.256,66 TL tutarının nakden 4.072.193,59 TL tutarının ortak Eda ÖZHAN'ın önceden firmaya nakden yatırmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle karşılanarak 13.221.450,25.-TL (% 100 oranında) artırılarak 26.442.900,50.-TL'ye çıkarılmasına, 1 TL nin altındaki kuruşlu küsürat olan 0,50 TL nin şirketin hakim ortağı EDA ÖZHAN'ın paylarından düşülerek düzeltilmesine ve gerekli feragatnamenin alınmasına,

  

2- Artırılan 13.221.450,25 .-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.317.500 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 11.903.950,25 adet B grubu Hamiline yazılı olarak ihracına,

  

3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

  

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine

  

5- İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,

  

6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

  

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

  

8- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  

   

  

.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.